REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 5.11 - 23.6.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 47/2018

 

U verziju 5.11 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 48/2018 od 22.6.2018. godine:

 

• Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama (ispravka);

• Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2018/2019. godinu;

• Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prečišćen tekst);

• Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst);

• Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst);

• Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst);

• Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (prečišćen tekst);

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi (prečišćen tekst);

• Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi (prečišćen tekst).

 

► Ostali propisi uvršteni u ovu verziju:

 

• Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu (dr. pravilnik);

• Odluka o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (Odluka US).

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 


PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

 

Nije bilo izmena.