N O V O   !  !  ! PDV Praktikum:
Obavezne PDV EVIDENCIJE od 1. jula 2018.

PDV evidencija
detaljnije>>

pretplata na praktikum>>

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 6.06 - 14.7.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 54/2018

 

U verziju 6.06 programskog paketa IPC.RaP uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 54/2018 od 13.7.2018. godine:

 

• Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka;

• Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira (prečišćen tekst);

• Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi (prečišćen tekst);

• Javnobeležnički poslovnik (prečišćen tekst).

 

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 53/2018 od 11.7.2018. godine:

 

• Pravilnik o prehrambenim aditivima.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava ažurirani su segmenti:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Akcize
  - Porez na dobit prvnih lica

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA

 

Nije bilo izmena.