N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Verzija 8.09 - 20.9.2017. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 83/2017

 

U verziju 8.09 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 19 - u pripremi:

 

PLANIRANJE I FINANSIRANJE
• Proces izrade predloga Finansijskog plana indirektnih budžetskih korisnika za 2018. godinu

 

INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
• Odgovornost direktora u postupku uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA: PDV, Ostali porezi, Radni odnosi..., ažurirani su segment:

 

SLUŽBENA MIŠLJENJA o primeni PDV-a od izmene Zakona ("Službeni glasnik RS", broj 83/2015)

 

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Porez na dobit pravnih lica
  - Porez na dohodak građana

 

► Ažuriran je priručnik:

PDV - propisi i praksa

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.