REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 4.08 - 19.5.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 38/2018

 

U verziju 4.08 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 38/2018 od 18.5.2018. godine:

 

• Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2x400 kV Bajina Bašta - Obrenovac;

• Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd - Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst);

• Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka "Tara" (ispravka);

• Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

• Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada;

• Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (prečišćen tekst);

• Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (prečišćen tekst);

• Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija;

• Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu (prečišćen tekst).

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.