REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 3. januar 2018. Broj: 1-2/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU
SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA OOSO ZA 2017. GODINU
1. Normativni okvir za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
2. Poslovi, odnosno radnje koje prethode izradi godišnjih finansijskih izveštaja
2.1. Provera sveobuhvatnosti knjiženja svih poslovnih promena
2.2. Provera usaglašenosti potraživanja i obaveza na osnovu IOS obrazaca
2.3. Provera preuzetih, neizmirenih obaveza i njihovo plaćanje na teret aproprijacija naredne godine
2.4. Provera usaglašenosti pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija sa glavnom knjigom, kao i glavne knjige sa dnevnikom
2.5. Obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava - amortizacija
2.6. Provera uspostavljanja ravnoteže konta Klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 200000
2.7. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
2.8. Povraćaj neutrošenih sredstava do kraja budžetske godine
2.9. Sastavljanje zaključnog lista
3. Utvrđivanje i knjiženje rezultata poslovanja za 2017. godinu
3.1. Korekcija ostvarenog budžetskog suficita, odnosno budžetskog deficita
3.2. Primeri utvrđivanja rezultata poslovanja
4. Sadržaj i način popunjavanja godišnjih finansijskih izveštaja
4.1. Način popunjavanja obrazaca za godišnji finansijski izveštaj
4.2. Logička kontrola podataka u obrascima
4.3. Primer popunjavanja Obrasca 2 - Bilans prihoda i rashoda
5. Podnošenje i čuvanje godišnjih finansijskih izveštaja
5.1. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja budžetskih korisnika
5.2. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja zdravstvenih ustanova
5.3. Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja u slučaju statusnih promena
5.4. Obaveza dostavljanja izveštaja eksterne revizije
6. Rokovi za podnošenje i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja
7. Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga za 2017. godinu
PRILOG 1 - PROCEDURA
Procedura za sprovođenje godišnjeg finansijskog izveštaja
PRILOG 2 - TEKST PROPISA
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

 

Priredili: dr NATALIJA BOROVIĆ
DRAGOŠ RISTIĆ
Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi