REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 26. januar 2018. Broj: 4/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 37.443,50 dinara za januar 2018. godine
2. Izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini
3. Donet je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
4. Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
5. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za decembar 2017. godine
6. Usvojene izmene Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama stupaju na snagu 31. januara 2018. godine
7. Usvojen je Predlog zakona o elektronskoj upravi
8. Produženo je važenje PKU za zdravstvene ustanove
9. Pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Preuzimanje obaveza i izmene odobrenih aproprijacija odnosno finansijskih planova prema izvorima finansiranja
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Otvaranje poslovnih knjiga korisnika javnih sredstava za 2018. godinu
Zastarelost potraživanja i obaveza
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Izrada plana za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (interne kontrole)
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Ispravka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Porez na dohodak građana
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2018. godine -
Fiskalne kase
Evidentiranje prometa preko fiskalne kase
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja – od 1. februara 2018. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - za 2018. godinu -
Obračun naknade i uvećane zarade za rad na dan državnog praznika - Dan državnosti (Sretenje)
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi