REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. jun 2018. Broj: 14/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom - 33.950,50 dinara (za jun 2018. godine)
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za april 2018. godine
3. Finansiranje nabavke udžbenika sredstvima budžeta RS za školsku 2018/2019. godinu za pojedine kategorije učenika
4. Objavljena je Uredba o Šifarniku radnih mesta
5. Objavljen je set zakona kojima se reformiše javna uprava
6. Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima
BUDŽETSKI SISTEM
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - jun 2018. godine
Verodostojnost računovodstvene isprave bez pečata i svojeručnog potpisa
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Komentar izmena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - primena od 1. jula 2018. godine
Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Izmenjen je Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Porez na dohodak građana
Izmenjena pojedinačna poreska prijava (PPP-PD)
Porezi na imovinu
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine
Poreska prijava po osnovu poreza na imovinu u vezi sa prometom nepokretnosti se od 1. jula 2018. godine može podneti i preko javnog beležnika
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - Stope poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade i naknade od usluga (sa primerima obračuna poreza po odbitku)
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Prikaz Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Obračun i isplata naknade zarade zaposlenima iz sredstava poslodavca
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Pitanja i odgovori
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
INFORMACIJE IZ UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA
Informacije o radu Udruženja računovođa u javnom sektoru
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi