REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 1. avgust 2018. Broj: 16/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom - 34.842,00 dinara (za jul 2018. godine)
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za maj 2018. godine
3. Utvrđen Državni program obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
4. Utvrđen Državni program obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
5. Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
6. Usvojen završni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Analiza izveštaja o izvršenju budžeta i iskazivanje učinka po programima, kao osnova za sagledavanje namenskog trošenja sredstava u periodu od 1.1. do 30.6.2018. godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Primena elektronskog dokumenta u poslovanju privrednih i budžetskih korisnika
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima u Obrascu POPDV
Iskazivanje podataka o nabavljenim dobrima i uslugama od poljoprivrednika u Obrascu POPDV
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Utvrđen je Jedinstven kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
Obračun i isplata naknade troškova zaposlenima u javnom sektoru
Obustave iz zarade/plate zaposlenog
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Utvrđeni su uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dobit pravnih lica
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi