REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. septembar 2017. Broj: 19/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u avgustu 2017. godine
2. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u avgustu 2017. godine
3. U toku je dostavljanje rešenja o porezu na oružje za 2017. godinue
4. Ukidanje obaveze pečatiranja pojedinih dokumenata platnog prometa od 1. oktobra 2017. godine
5. U toku su razgovori sa MMF o povećanju plata u javnom sektoru
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Proces izrade Predloga finansijskog plana indirektnih budžetskih korisnika za 2018. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - septembar 2017. godine
Knjigovodstveno evidentiranje odobrenog popusta od strane poverioca
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Odgovornost direktora u postupku uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Mogućnost izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda i zarada kada je račun dužnika u blokadi
Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila
Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Obračun i isplata jubilarne nagrade kod budžetskih korisnika
Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad kao razlog za otkaz ugovora o radu
ZDRAVSTVO
Pitanja i odgovori iz oblasti zdravstva
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. septembra 2017. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje