REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 20. decembar 2017. Broj: 24/2017

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžeta)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Rebalans budžeta Republike Srbije za 2017. godinu
2. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u novembru 2017. godine
3. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 11. januara 2018. godine
4. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG - 3R
5. Inicijativa za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama
6. Novine u finansiranju predškolskih ustanova
7. Otvaranje novih pregovaračkih poglavlja do kraja 2017. godine
8. Uslovi za sticanje prava na penziju od 1. januara 2018. godine
BUDŽETSKI SISTEM
Prikaz izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu
Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Prikaz Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
Prikaz Fiskalne strategije za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izmene i dopune Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Povraćaj neutrošenih sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - decembar 2017. godine
PORESKI SISTEM
Republičke administrativne takse
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Porez na dodatu vrednost
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Obaveštavanje poreskog organa o promeni poreskog perioda
Obaveza ispravke srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine
Porez na dohodak građana
Prikaz izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2017. godinu na obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2018. godine -
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave o promenama na prijavljenoj imovini za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige - rok za podnošenje do 31. januara 2018. godine
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Propisana je obaveza i rok za prijavu na obavezno socijalno osiguranje - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
Novine u načinu utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Produženo je trajanje radnih dozvola za rad stranaca - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
Utvrđen je radnopravni status zaposlenih u javnim službama - Zakon o zaposlenima u javnim službama (primena od 1. januara 2019. godine)
Pomera se početak primene novog sistema plata u javnom sektoru - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (primena od 1. januara 2019. godine)
Novi sistem plata za zaposlene u organima lokalne vlasti u primeni od 1. januara 2019. godine - Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Minimalna zarada za 2018. godinu utvrđuje se po minimalnoj ceni rada od 143 dinara
Pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika (sa primerima obračuna)
SOCIJALNO OSIGURANJE
Prikaz izmena i dopuna Zakonaa o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
TREZOR - PLATNI PROMET
Prikaz izmena i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
REGISTAR TEKSTOVA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi