REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 5. mart 2018. Broj: 3/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
Zapošljavanje
Novine od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
Dopunjen je Pravilnik o dozvolama za rad
JAVNE NABAVKE
Postupanje naručioca po neurednom zahtevu za zaštitu prava
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Sastavljanje i sadržina zapisnika
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
Zastarelost potraživanja i obaveza
Da li je pravni posao kompenzacije ništav, ako su računi učesnika u blokadi - pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda i Privrednog apelacionog suda
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
Utvrđen je program stručne mature i završnog ispita za učenike srednjeg stručnog obrazovanja
Socijalna zaštita
Dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. januara 2018. godine
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. februara 2018. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Plate i druga primanja u javnim službama i državnim organima
Primena propisa u obrazovanju
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenjih oblasti
Radni odnosi
Zapošljavanje
Lokalna samouprava
Prosveta
Zdravstvo
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - mart 2018. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ