REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 26. januar 2018. Broj: 5/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJEod značaja za poslovanje
1. Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa koji se primenjuju od 1. februara 2018. godine objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 7/2018
2. Neoporezivi iznos godišnjeg dohotka za 2017. godinu
3. Objavljena je ispravka iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
4. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 37.443,50 dinara za januar 2018. godine
5. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za decembar 2017. godine
6. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u decembru 2017. godine
7. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 8. februara 2018. godine
8. Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2017. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 374.435,00 dinara
9. Na sajtu Poreske uprave dato je Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika
10. Na sajtu Poreske uprave dato je Obaveštenje za obveznike prihoda od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod
11. Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA
12. Mesečni obračun članarine Privrednoj komori Srbije za 2018. godinu
13. Zaključen je Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
14. Pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine
15. Usvojen je Predlog zakona o elektronskoj upravi
16. Donet je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Ispravka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Akcize
Poreska prijava o obračunu akcize podnosi se na Obrascu PP OA od 1.1.2018. godine
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize na električnu energiju na novom Obrascu PP OAEL
Porez na dobit pravnih lica
Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2018. godinu
Porez na dohodak građana
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2018. godine -
Fiskalne kase
Evidentiranje prometa preko fiskalne kase
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. februara 2018. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - za 2018. godinu -
Neto vrednosti najniže/najviše mesečne osnovice doprinosa koje utiču na obračun zarade zaposlenih i lične zarade preduzetnika - od 6. januara 2018. godine
Obračun naknade i uvećane zarade za rad na dan državnog praznika - Dan državnosti (Sretenje)
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SOCIJALNO OSIGURANJE
Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike i podnošenje prijave (rok za predaju najkasnije do 15. februara 2018. godine)
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Primena novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma počinje 1. aprila 2018. godine
Postupak likvidacije privrednih društava
Zastarelost potraživanja i obaveza
Vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu od 1.2.2018. godine
Registracija stambene zajednice
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Republičke administrativne takse
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Fiskalne kase
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi