IPC - Revizor 7/2017

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 14. mart 2017. Broj: 7/2017
SADRŽAJ:
PORESKI SAVETNIK
Poreski postupak i poreska administracija
Donet je Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu
Porez na dodatu vrednost
Donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV
Komentar Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV
Komentar Pravilnika o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o PDV
Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Određivanje mesta prometa usluga od 1.4.2017. godine
Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podatka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo
Porez na dobit pravnih lica
Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2017. godinu
Porez na dohodak građana
Propisan je novi obrazac potvrde PPP-PO
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Druga primanja zaposlenih - solidarne pomoći
Neustavan otkazni razlog - ponašanje zaposlenog koje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu (Odluka Ustavnog suda IUz 424/2014)
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Stav APR povodom sastavljanja finansijskih izveštaja pravnih lica koja su izgubila svojstvo indirektnih budžetskih korisnika
Novi oblik i sadržina izveštaja nezavisnog revizora
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada do 31. marta 2017. godine
Pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da dostave godišnji izveštaj o otpadu do 31. marta 2017. godine
Obaveza dostavljanja izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom do 31. marta 2017. godine
Komisija za hartije od vrednosti donela je pravilnike o zloupotrebama na tržištu, izuzeću od objavljivanja prospekta i vršenju nadzora
Izveštaj privremenog zastupnika kapitala
Izmenjena je Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
Prevoz tereta u drumskom saobraćaju
Obaveza registrovanja zbirki podataka u Centralnom registru poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
PITANJA I ODGOVORI
Odgovori na pitanja iz prakse - Radni odnosi -
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić