REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 15. jun 2018. Broj: 13/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u maju 2018. godine
2. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 12. jula 2018. godine
3. Donet je set finansijskih zakona
4. Novi preduslov za registraciju knjigovodstvenih agencija i društava za reviziju
PRIVREDNA DRUŠTVA, FINANSIJSKO I BANKARSKO POSLOVANJE
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Komentar Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
Komentar Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
Komentar Zakona o finansijskom obezbeđenju
Komentar Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Podnošenje izmenjene poreske prijave u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA
Porez na dodatu vrednost
Zahtev za refakciju PDV do 30. juna 2018. godine mogu podneti strani obveznici i humanitarne organizacije
Porez na dohodak građana
Poreski tretman prihoda od nepokretnosti
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Republika Srbija deponovala Instrument potvrđivanja (zajedno sa konačnim rezervama i obaveštenjima) Multilateralne konvencije
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (u primeni od 1. jula 2018. godine)
Naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Upravljanje rizicima privrednog društva sa osvrtom na rizike u vezi sa finansijskim instrumentima i finansijskim izveštavanjem
JAVNA PREDUZEĆA
Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - jun 2018. godine - rok 30. jul 2018. godine -
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Pitanja i odgovori
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Službena mišljenja
Akcize
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Fiskalne kase
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi