REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. jun 2018. Broj: 14/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izmenjen je Pravilnik o sadržini evidencije o PDV i pregleda obračuna PDV
2. Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
3. Izmenjen je Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
4. Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
5. Dopunjen je Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
6. Objavljena je Uredba o Šifarniku radnih mesta
7. Objavljen je set zakona kojima se reformiše javna uprava
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je u skupštinskoj proceduri
9. Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima
PORESKI SISTEM
Akcize
Dopunjen je Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
Novi iznosi akciza na cigarete od 1. jula 2018. godine
Porez na dodatu vrednost
Komentar izmena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - primena od 1. jula 2018. godine
Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Izmenjen je Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Porezi na imovinu
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine
Poreska prijava po osnovu poreza na imovinu u vezi sa prometom nepokretnosti se od 1. jula 2018. godine može podneti i preko javnog beležnika
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - Stope poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade i naknade od usluga (sa primerima obračuna poreza po odbitku)
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Prikaz Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Obračun i isplata naknade zarade zaposlenima iz sredstava poslodavca
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Međunarodni standard revizije 620 Korišćenje rada revizorovog stručnjaka
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Dodatne uplate u društvu s ograničenom odgovornošću
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Akcize
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Računovodstvo i revizija
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dohodak građana

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi