REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. septembar 2017. Broj: 20/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Povećanje minimalne cene rada sa 130,00 na 143,00 dinara po satu od 1.1.2018. godine
2. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u avgustu 2017. godine
3. Referentna kamatna stopa smanjena je i sada iznosi 3,75%
4. Ukidanje obaveze pečatiranja pojedinih dokumenata platnog prometa od 1. oktobra 2017. godine
5. Izmenjen je Zakon o poljoprivrednom zemljištu
6. Makroekonomski i fiskalni podaci za jul 2017. godine
7. Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku sedmog razmatranja stendbaj aranžmana i o okončanju konsultacija po članu IV Statuta ove organizacije
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Mogućnost izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda i zarada kada je račun dužnika u blokadi
Porez na dodatu vrednost
Pravo na PDV nadoknadu i način njene isplate poljoprivredniku
Porezi na imovinu
Oporezivanje prava korišćenja građevinskog zemljišta porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Obračun i isplata minimalne zarade u 2017. godini
Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad kao razlog za otkaz ugovora o radu
Isplata naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Menadžersko izveštavanje
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Institut javne ponude za preuzimanje akcija
Izmena Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza iz ugovora o prodaji kapitala
Uspešna sedma revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Odgovori na pitanja u vezi paušalnog oporezivanja (preuzeto sa internet stranice Poreske uprave)
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Radni odnosi
Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Bezbednost i zdravlje na radu
Zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem