REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. septembar 2017. Broj: 21/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Reforma korporativnog finansijskog izveštavanja i uloga IPC-a kao člana konzorcijuma u projektu tehničke pomoći
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za avgust 2017. godine
3. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.10. do 31.10.2017. godine iznosi 325.470 dinara
4. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u avgustu 2017. godine
5. Izmenjeni su pravilnici iz oblasti akciza
6. U toku je dostavljanje rešenja o porezu na oružje za 2017. godinu
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Utvrđivanje činjenica u poreskom postupku
Akcize
Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
Izmenjen je Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića
Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
Dostavljanje trećeg tromesečnog obračuna akciza i podataka o akciznim proizvodima
Porez na dodatu vrednost
Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila
Porez na dohodak građana
Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
Porezi na imovinu
Oporezivanje sticanja prava svojine po osnovu pravosnažne sudske odluke, održajem, prenosa uz naknadu celokupne imovine pravnog lica i prodaje stečajnog dužnika porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak (Rešenje br. 401-00-00257/2017-12 od 12.9.2017.)
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Saopštavanje, od strane revizora, nedostataka u internim kontrolama licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu klijenta revizije
Značaj interne revizije za korporativno upravljanje privrednim subjektom
JAVNA PREDUZEĆA
Kvartalno izveštavanje o realizaciji Programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - septembar 2017. godine - rok 30. oktobar 2017. godine -
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Donet je Zakon koji propisuje strožije uslove za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima
Prodaja carinske robe
Ukidanje pečata na nalozima platnog prometa u dinarima, na nalogu za plaćanje prema inostranstvu, zahtevu za registraciju menice i na samoj menici, kao i na dokumentaciji za otvaranje računa kod banke od 1. oktobra 2017. godine
Čine se prvi koraci kod ukidanja pečata i izdavanja papirnih faktura (Da li privredna društva i druga pravna lica treba da i dalje koriste pečat i izdaju papirne fakture?)
Mogućnost otkupa stranog kovanog novca
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem