REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. oktobar 2017. Broj: 24/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
2. Poreska uprava je objavila XSD formu za Obrazac POPDV
3. Objavljeno je Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S
4. Dopuna Uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika - advokata
5. Parafiran Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom
6. Proširene mogućnosti davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini bez postupka javnog nadmetanja
7. Objavljeni su novi zakoni u obrazovanju
8. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u oktobru 2017. godine
9. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 7. decembra 2017. godine
10. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za septembar 2017. godine
11. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.11. do 30.11.2017. godine iznosi 332.190,00 dinara
12. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.11.2017. do 31.1.2018. godine iznosi 23.074,00 dinara
13. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 33.219,00 dinara za oktobar 2017. godine
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
Porez na dohodak građana
Uslovi i kriterijumi za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2018. godini - podnošenje zahteva do 30. novembra 2017. godine -
Porezi na imovinu
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Do 30. novembra 2017. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2018. godinu
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Neto vrednosti najniže / najviše mesečne osnovice doprinosa koje utiču na obračun zarade zaposlenih i lične zarade preduzetnika - od 1. novembra 2017. godine
Prava zaposlenih koji (ne) rade na državni praznik Dan primirja u prvom svetskom ratu - 11. novembar (sa primerima obračuna)
Obaveze poslodavca u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Izmene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Donet je novi zakon u oblasti elektronskog poslovanja
U toku su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima
Brisanje javnog društva iz registra i postupak isplate akcionarima u slučaju povlačenja akcija sa regulisanog tržišta
Određivanje robe za čiji je uvoz, izvoz i tranzit obavezno pribavljanje određenih isprava
Osma revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
Po drugi put se menja Odluka o rešavanju viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Jelena Jovanović - Radni odnosi