REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 20. decembar 2017. Broj: 26/2017

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljene su izmene i dopune poreskih zakona
2. Objavljene su izmene i dopune zakona i novi zakoni u oblasti rada, zapošljavanja, radnopravnog statusa i plata zaposlenih u javnom sektoru
3. Validnost elektronske fakture i fakture bez pečata i potpisa
4. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG - 3R
5. Propisane su akcizne markice za kafu
6. Izmena Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenja registra finansijskih izveštaja
7. Izmenjena je Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za NBS
8. Ciljni indeks potrošačkih cena u 2018. godini iznosi 3,0%
9. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u novembru 2017. godine
10. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 11. januara 2018. godine
11. Usvojena fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
PORESKI SISTEM
Republičke administrativne takse
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Akcize
Izmenjena je Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
Obaveze proizvođača kafe do 31.12.2017. godine i obeležavanje kafe akciznim markicama
Dostavljanje četvrtog tromesečnog obračuna akciza i podataka o akciznim proizvodima
Porez na dodatu vrednost
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Usluge propagande i reklame, davanje reklamnog materijala, uzoraka i poklona manje vrednosti (poreski i računovodstveni aspekt)
Reprezentacija (poreski i računovodstveni aspekt)
Dostavljanje obaveštenja poreskom organu o otkupu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine
Obaveštavanje poreskog organa o promeni poreskog perioda
Obaveza ispravke srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine
Porez na dobit pravnih lica
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Prikaz izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2017. godinu na obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2018. godine -
Podnošenje akontacione poreske prijave preduzetnika - paušalaca za 2018. godinu - rok 31.1.2018. godine -
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave o promenama na prijavljenoj imovini za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige - rok za podnošenje do 31. januara 2018. godine
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Propisana je obaveza i rok za prijavu na obavezno socijalno osiguranje - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
Novine u načinu utvrđivanja mesečnog iznosa novčane naknade za slučaj nezaposlenosti - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Produženo je trajanje radnih dozvola za rad stranaca - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
Minimalna zarada za 2018. godinu utvrđuje se po minimalnoj ceni rada od 143 dinara
Pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika (sa primerima obračuna)
Pokloni deci zaposlenih i drugim licima povodom Nove Godine i Božića
SOCIJALNO OSIGURANJE
Prikaz izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Izmenjen je Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenja Registra finansijskih izveštaja
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP
JAVNA PREDUZEĆA
Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Prikaz izmena i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Komentar izmena i dopuna Zakona o stečaju
Usklađivanje nomenklature carinske tarife za 2018. godinu
U 2018. godini ciljana inflacija iznosi 3,0% + odnosno - 1,5 p.p. (Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2018. godini)
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
REGISTAR TEKSTOVA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi