IPC PRIRUČNICI za POREZE I DOPRINOSE

PDV u PRAKSI - Priručnik za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV

PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pored integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene, što je dovelo do potrebe za posebnim izdanjem:
PDV u PRAKSI - PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Priručnik sadrži detaljna objašnjenja odredaba ovog pravilnika sa posebnim akcentom na praktične primere, koji smo kreirali na osnovu brojnih, specifičnih i spornih situacija koje su naši konsultanti godinama uspešno rešavali za naše pretplatnike iz poreske i računovodstvene službe.
 

Autori: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Priručnik je izlašao iz štampe u junu 2021. godine

Detaljnije o priručniku

Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju u 2021. godini

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

SPECIJAL:
ZARADE I NAKNADE ZARADE IZ DIREKTNIH DAVANJA
(časopis Revizor br. 8)

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković

Priručnik je izašao iz štampe u martu 2021. godine

Detaljnije o priručniku

Revizor 14 - Primena jedinstvenog Pravilnika o PDV

PRIRUČNIK - Časopis REVIZOR br. 14

U ovom specijalizovanom broju časopisa Revizor obrađujemo odredbe jedinstvenog Pravilnika o PDV koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine.
Do potrebe za ovim izdanjem dovelo je donošenje novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pre integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene.

U okviru ovog izdanja časopisa date su sve neophodne smernice za upoznavanje sa novim Pravilnikom o PDV i njegovom primenom u praksi.

Napominjemo da je radi lakše upotrebe, ovaj broj časopisa Revizor, kao i Priručnik za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV sistematizovan na isti način kao i Pravilnik o PDV. Nazivi i numeracija poglavlja su identični.

Priručnik za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV ima i svoju elektronsku verziju koja omogućava lakšu pretragu po pojmu ili nazivu, što omogućava lako pronalaženje željenih tekstova. Elektronska verzija zajedno sa štampanom verzijom Priručnika čini integralnu celinu u smislu komfornog i detaljnog informisanja o primeni novog jedinstvenog Pravilnika o PDV.

Priredili: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za RAČUNOVODSTVO I MSFI

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u oktobru 2021.

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

U “Službenom glasniku RS”, broj 89/2020 objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica - u daljem tekstu: Pravilnik.

Pravilnik je donet na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/2019) - u daljem tekstu: Zakon. 

Članovima 1. i 2. Pravilnika propisano je da odredbe Pravilnika primenjuju mikro i druga pravna lica koja se nisu dobrovoljno opredelila da primenjuju MSFI ili MSFI za MSP.

Pravilnik su uključena nova rešenja koja će, ako se pravilno primene, doprineti poboljšanju kvaliteta finansijskih izveštaja (npr. mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kapitalizovanje troškova pozajmljivanja).

Priredio: dr Zoran Petrović

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik MSFI 15

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik je izašao iz štampe u maju 2021.

Detaljnije o priručniku

Analitički kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Analitički

Priručnik je namenjen privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (”Službeni glasnik RS”, broj 89/2020).

Priručnik je jedinstven zbog načina prikaza računa:

      1) Za račune klasa, grupa i trocifrenih računa naveden je relevantni stav i član Pravilnika o Kontnom okviru;
      2) Za većinu četvorocifrenih, petocifrenih i dr. računa navedeno je šta se na njima evidentira i da li se dalje raščlanjavaju.

Ovaj Analitički kontni plan će biti primenjen i u Priručniku za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji izlazi iz štampe u oktobru 2021. godine, a čiji je autor dr Zoran Petrović.

Izdavač: IPC doo Beograd, mart 2021.

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za BUDŽETSKE KORISNIKE

Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik Knjiga 02

Obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Izdanje za 2021. godinu (maj 2021)

Detaljnije o priručniku


Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava

Priručnik Knjiga 03

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Detaljnije o priručniku


Kontni plan za budžetski sistem sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik Knjiga 01

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike i obrnuto.

Priručnik je zasnovan na trenutno važećem Kontnom planu za budžetski sistem koji je ažuran sa 18. majem 2019. godine.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Izdanje za 2020. godinu

Detaljnije o priručniku


Osnove budžetskog računovodstva

Priručnik Knjiga 04

U Priručniku su obuhvaćeni osnovni propisi kojima je regulisano obavljanje računovodstvenih poslova korisnika javnih sredstava.

Posebno je posvećena pažnja strukturi i funkcionalnosti klasa i konta sadržanih u Kontnom planu za budžetski sistem.

Na najjednostavniji način su prikazane šeme korišćenja konta u okviru klasa po Kontnom planu za budžetski sistem za utvrđivanje rezultata poslovanja i iskazivanja stanja imovine i obaveza sa praktičnim primerima.

U Priručniku je posebno prikazano evidentiranje imovine u javnoj svojini kao i izveštavanje o stanju i kretanju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Prvi deo: Osnove budžetskog računovodstva
Drugi deo: Evidencija imovine u javnoj svojini
Treći deo: Propisi - prečišćeni tekstovi

Autor: Dragoš Ristić

Detaljnije o priručniku