REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
13 2. Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
13 3. Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine
14 4. Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
15 5. Izmenjen je Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
15 6. Izmenjen je Pravilnik o transfernim cenama
16 7. Izmenjen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Pakistanom primenjuje se od 1. oktobra 2021. godine u Republici Srbiji
16 8. Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
17 9. Smanjena stopa carine za kikiriki
17 10. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2021. godine iznosi 0,8%
18 11. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
20 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porez na dobit pravnih lica
24 Izmenjen je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “Van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
  Porez na dohodak građana
33 Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2022. godini
  Porezi na imovinu
42 Do 30. novembra 2021. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu
  Fiskalizacija
55 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
58 Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji obveznika fiskalizacije
64 Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije
69 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
71 Primena Pravilnika iz oblasti računovodstva
83 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
84 Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  Zarade i drugi prihodi
87 Način podnošenja poreske prijave PPP-PD sa iskazanom olakšicom OL 23 i OL 25 počev od 1. oktobra 2021. godine
89 SOCIJALNO OSIGURANJE
91 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
94 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
97 DEVIZNO POSLOVANJE, TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  Devizno poslovanje
98 Obaveza izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom po osnovu stranih direktnih investicija rezidenata u inostranstvu - Obrazac DI-2
  Trgovina
105 Obaveze trgovca u trgovini na malo prema Zakonu o zaštiti potrošača
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
110 Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
121 OSTALE AKTUELNE TEME
  Ostale teme od značaja za poslovanje
122 Prikaz odredbi Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma
125 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
127 Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi
129 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
131 Odgovori na pitanja učesnika treninga održanog 30. septembra 2021. godine na temu “Obaveza elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru”
  Službena mišljenja
147 Porez na dodatu vrednost
153 Porez na dohodak građana
163 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
165 Zarade i druga primanja
172 Doprinosi
174 Potrošačke cene i inflacija
177 Kamate
179 Ostali aktuelni podaci
180 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
181 KALENDAR OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
182 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
11 1. Uputstvo za primenu elektronske fakture za korisnike javnih sredstava od 1.1.2022. godine
12 2. Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
12 3. Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
13 4. Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine
13 5. Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
14 6. Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
15 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2021. godine iznosi 0,8%
15 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
17 BUDŽETSKI SISTEM
18 Davanje u zakup i davanje na korišćenje stvari u javnoj svojini
27 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
29 Odgovori na pitanja učesnika treninga održanog 30. septembra 2021. godine na temu “Obaveza elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru”
45 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
46 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porezi na imovinu
50 Do 30. novembra 2021. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu
  Fiskalizacija
63 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
66 Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji obveznika fiskalizacije
72 Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije
77 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
78 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
81 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
82 Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Porez na dohodak građana
95 Budžetsko računovodstvo
97 Zakon o stanovanju
  Službena mišljenja
99 Porez na dodatu vrednost
101 Porez na dohodak građana
103 PRILOG: POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
105 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
111 Primanja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite (pravo, obračun i poreski tretman)
136 Pitanja i odgovori - Poslovanje ustanova socijalne zaštite u okviru ISIB-a
143 Nabavka usluga socijalne zaštite
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
148 Zarade i druga primanja
155 Doprinosi
157 Potrošačke cene i inflacija
160 Kamate
162 Ostali aktuelni podaci
163 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
168 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
169 KALENDARI OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
171 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  Socijalno osiguranje
12 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
15 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
18 Utvrđivanje i plaćanje poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava
28 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
33 JAVNE NABAVKE
35 Oglasi o nabavkama koje su izuzete od primene zakona
38 Zaključenje ugovora o projektovanju i izgradnji priključka na toplovodnu mrežu
41 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
45 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
49 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
50 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
54 Izmene u načinu podnošenja zahteva za određivanje javnog izvršitelja
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
56 Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi
  Privredna društva
58 Delatnost privrednih subjekata
  Budžetski sistem
63 Način ostvarivanja i korišćenja sredstava od odlaganja krivičnog gonjenja
65 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
67 Radni odnosi
68 Obrazovanje
69 Elektronska uprava
70 Zdravstvo
71 Zdravstveno osiguranje
  Sudska praksa
73 Radni odnosi
77 Sprečavanje zlostavljanja na radu
79 Socijalno osiguranje
81 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
83 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
86 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
86 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
95 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
97 Aktuelnosti iz određenih oblasti
97 Radni odnosi
97 Bezbednost i zdravlje na radu
98 Poreski sistem
98 Kultura
99 Privreda
100 Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2021. godine
103 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
105 Zarade i druga primanja
112 Doprinosi
114 Potrošačke cene i inflacija
116 Kamate
117 Ostali aktuelni podaci
118 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
125 KALENDARI OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
127 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
130 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Prava i obaveze privrednih subjekata u postupku inspekcijske kontrole
  Poreska inspekcija
16 Poreska kontrola obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i radno angažovanih lica
  Tržišna inspekcija
22 Zaštita potrošača: Obaveze trgovca u trgovini na malo
  Prosvetna inspekcija
27 Inspekcijski nadzor prosvetne inspekcije
  Upravna inspekcija
35 Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o opštem upravnom postupku
40 Kontrola primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
45 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
47 Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava
55 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima i poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja
63 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
65 PRAVNO POSLOVANJE
67 Obaveze organa javne vlasti i poslodavaca prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti
73 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
75 Očekivani učinci srpske ekonomije do kraja 2021. godine
84 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
95 Aktuelnosti
95 Makroekonomska kretanja
98 Radni odnosi i zapošljavanje
99 Prosveta
100 Poreski sistem
101 Elektronsko poslovanje
102 Privreda
103 Ostale aktuelnosti
106 Ekonomske zanimljivosti
109 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Uštede koje menadžeri mogu da ostvare izborom platne transakcije i načinom njene realizacije
129 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
131 Zarade i druga primanja
133 Doprinosi
134 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
135 Kamate
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2021.
143 Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2021. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
152 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
154 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor