REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u junu 2019. godine
  • 2. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,75%
  • 3. Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije u skladu je sa Ustavom Republike Srbije
  • 4. eRegistracija osnivanja višečlanog DOO
  • 5. Potpisana dva protokola između Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine
  • 6. Republika Srbija u Briselu otvorila novo pregovaračko poglavlje
 • 13 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 14Identifikacija i registracija poreskih obveznika
  • 20Povećana naknada za putarinu
  • 22Komentar Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca
  • 25Komentar Pravilnika o parametrima za procenu količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh na osnovu vrsta i količina utrošenih goriva
  • 32Komentar Pravilnika o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduh i visini korekcionog faktora za potrebe proračuna iznosa naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za fizička lica u 2019. godini
  • Porez na dodatu vrednost
  • 33Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
  • 38Refundacija troškova
  • Porezi na imovinu
  • 44Podnošenje poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava na Obrascu PPI-4
 • 61 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 62Međunarodni standard revizije 265 Saopštavanje nedostataka u internim kontrolama licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu klijenta revizije
 • 67 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Zarade i drugi prihodi
  • 69Obračun i isplata naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • 83 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • 85Komentar Pravilnika o carinskim obeležjima
  • 89Komentar Pravilnika o načinu vršenja naknadne kontrole
  • Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
  • 92Komentar Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom
  • 102Komentar Pravilnika o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom
  • Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
  • 107Podsticaji preduzećima radi privlačenja direktnih ulaganja u 2019. godini
  • Turizam i hotelijerstvo
  • 122Komentar Uredbe o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
 • 125 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 127Poreski postupak i poreska administracija
  • 130Porez na dodatu vrednost
  • 148Porez na dohodak građana
  • 149Zdravstveno osiguranje
 • 153AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 8 UVODNIK Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
 • 11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
 • 14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u junu 2019. godine
  • 2. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,75%
  • 3. Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu budžeta RS za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  • 4. Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  • 5. Formiranje odeljenja i način finansiranja rada škola za školsku 2019/2020. godinu
  • 6. Novi obrasci OZ-7 i OZ-10
  • 7. Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
  • 8. Republika Srbija u Briselu otvorila novo pregovaračko poglavlje
  • 9. Oduzete licence u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • 10. Sredstva za pošumljavanje za pet lokalnih samouprava
  • 11. Obezbeđen internet za škole od početka naredne školske godine
  • 12. Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju
 • 19 BUDŽETSKI SISTEM
  • 20Korisnici budžetskih sredstava oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na robu koja služi za obavljanje njihove delatnosti
  • 24Komentar izmena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • 25 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  • 18Izrada nacrta finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika po delatnostima za 2020. godinu (planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka)
 • 55 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  • 57U 2019. godini 69 korisnika budžetskih sredstava su predmet revizije od strane Državne revizorske institucije
 • 61 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 62Dodeljivanje poreskog identifkacionog broja budžetskim korisnicima kao poreskim obveznicima
  • Porez na dodatu vrednost
  • 65Propisan je novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
  • Porez na dohodak građana
  • 70Obračun naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima kod budžetskih korisnika
 • 77 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Plate i drugi prihodi
  • 78Pravo, obračun i knjigovodstveno evidentiranje naknade za ugovore o stručnom osposobljavanju i usavršavanju kod budžetskih korisnika
  • 85Obračun i isplata naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima kod budžetskih korisnika
 • 101 TREZOR - PLATNI PROMET
  • 79Ispostavljanje deviznih naloga za plaćanje prema inostranstvu
 • 109 ZDRAVSTVO
  • 111Regulisanje odnosa Republičkog fonda i Ministarstva zdravlja, izmene predračuna za 2019. godinu i proširena prava zaposlenih u zdravstvu prema PKU
 • 117 JAVNE NABAVKE
  • 118Licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere, kao dodatni uslov iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama
 • 121 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Državna uprava i lokalna samouprava
  • 122Boravišna taksa kao vrsta prihoda budžeta lokalne vlasti
  • 124Prikaz PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • Prosveta
  • 133Rokovnik obaveza i dodatne napomene vezano za finansiranje škola u 2019/2020. godini
  • Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
  • 136Komentar Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom
  • 146Komentar Pravilnika o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom
  • Nauka
  • 151Promena modela finansiranja naučnoistraživačke delatnosti prema novom Zakonu o nauci i istraživanjima
 • 119 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 161Poreski postupak i poreska administracija
  • 162Porez na dodatu vrednost
  • 172Porez na dohodak građana
  • 173Zdravstveno osiguranje
 • 177AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
  • 7 Povreda na radu
  • 16 Prikaz PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • 25 Prikaz novina Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • 33 JAVNE NABAVKE
  • 34 Zahtevi naručioca u pogledu sadržine menice kao sredstva obezbeđenja u postupku javne nabavke
  • 40 Obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna
  • 41 Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • 43 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 47 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 51 PROCESNA PRAVA
  • 52 Podnesci u upravnom postupku
 • 57 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Lokalna samouprava
  • 58 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 62Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 67 Formiranje odeljenja i način finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 77 Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
  • 90 Kontrolne liste u prosveti
  • 92 Prikaz kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Zdravstvo
  • 103Pitanja i odgovori sa seminara održanih povodom novih sistemskih zakona u zdravstvu
  • Privreda
  • 108Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 89 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 114Radni odnosi
  • 116Bezbednost i zdravlje na radu
  • 118Finansijska podrška porodici sa decom
  • Sudska praksa
  • 119Radni odnosi
  • 122Upravni postupak
 • 123PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 125 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 130 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 130 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 131Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 117 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 155Aktuelnosti iz obređenih oblasti
  • 155Evropske integracije
  • 156Zapošljavanje
  • 156Socijalno osiguranje
  • 157Lokalna samouprava
  • 158Prosveta
  • 159Kultura i informisanje
  • 160Pravosuđe
  • 160Privredne delatnosti
  • 161Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 163Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2019. godine
  • 8. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 11 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 12Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 19 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Radni odnosi
  • 21Povreda na radu
  • Javne nabavke
  • 30Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • Lokalna samouprava
  • 32 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 36Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 41Kontrolne liste u prosveti
  • 43Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Privreda
  • 48Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 57 EKONOMSKO - PRIVREDNI PREGLED
  • 54Ekonomija Srbije: prva polovina 2019. godine u skladu sa očekivanjima
  • 62Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
  • 65Konkurentnost Srbije, javna potrošnja u Srbiji u prva četiri meseca 2019. godine i kretanja na Beogradskoj berzi u prvom polugodištu 2019. godine
  • Aktuelnosti
   • 77Makroekonomska kretanja
   • 75Bankarstvo
   • 76Međunarodni odnosi
   • 77Pravosuđe
   • 78Zapošljavanje
   • 78Socijalno osiguranje
   • 79Prosveta
   • 79Ostale aktuelnosti
  • 87Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 89Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 91 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 92Proaktivnost kao stil života i poslovanja
  • 101Balanced Scorecard
 • 105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
  • 8. Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 9. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2019. godine
  • 10. Kalendar obaveza za jul 2019. godine
  • 11. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor