REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Novine u PDV - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV
  2. Predlozi Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji
  3. Najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa na teret poslodavca
  4. Novi (elektronski) obrasci potvrda o rezidentnosti Republike Hrvatske
  5. Omogućeno elektronsko podnošenje Obrasca PDP za utvrđivanje akontacija nakon obustave postupka stečaja ili likvidacije
  6. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2019. godine
  7. Prosečna zarada za jul 2019. godine
15 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
17 Podnošenje poreskih prijava u skladu sa ZPPPA
  Porez na dodatu vrednost
24 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
31 Primena PDV na prefakturisavanje troškova
  Porez na dohodak građana
41 Poreski tretman prihoda od nepokretnosti
  Porezi na imovinu
45 Oporezivanje prometa motornih vozila porezom na prenos apsolutnih prava
53 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
55 Predlog novog Zakona o računovodstvu
  Revizija
69 Glavne novine u Predlogu zakona o reviziji
77 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
79 Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje bez isplate zarade
83 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
95 SOCIJALNO OSIGURANJE
96 Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za direktore, osnivače, odnosno članove privrednih društava
111 JAVNA PREDUZEĆA
112 Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - septembar 2019. godine - rok 30. oktobar 2019. godine -
117 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
119 Dopunjena je Odluka o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca
  Devizno poslovanje
122 Beloruska rublja - nova valuta koja se može kupovati i prodavati na deviznom tržištu Republike Srbije
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
123 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
126 Vođenje građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije
130 Odgovornost članova društva za obaveze društva
135 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
136 Poreski postupak i poreska administracija
137 Republičke administrativne takse
139 Porez na dodatu vrednost
148 Porez na dobit pravnih lica
150 Porezi na imovinu
151 Naknade za korišćenje javnih dobara
157 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa na teret poslodavca
  2. Prosečna zarada za jul 2019. godine
  3. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2019. godine
  4. Pravila ponašanja funkcionera u periodu od raspisivanja do okončanja izbora
  5. Predloženo uvođenje e-faktura od januara 2022. godine
  6. Statistika osnovnog obrazovanja
13 BUDŽETSKI SISTEM
15 Komentar Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
21 Predlog rebalansa budžeta za 2019. godinu
23 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
24 Emitovanje obveznica kao oblik investicionih aktivnosti lokalnih samouprava
33 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
35 Knjigovodstveno evidentiranje izgradnje (dogradnje) objekata i investicionog, odnosno kapitalnog ulaganja kod korisnika budžetskih sredstava
51 Vođenje građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije
55 Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-septembar 2019. godine
60 Izmena i dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
61 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
63 Podnošenje poreskih prijava u skladu sa ZPPPA
  Porez na dodatu vrednost
70 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
77 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
79 Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje bez isplate zarade kod korisnika budžetskih sredstava
83 SOCIJALNO OSIGURANJE
84 Isplata solidarne pomoći i naknade troškova pogrebnih usluga u javnom sektoru
107 TREZOR - PLATNI PROMET
108 Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
109 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
110 Podrška lokalnoj samoupravi u finansiranju programa od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
111 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
112 Poreski postupak i poreska administracija
113 Republičke administrativne takse
115 Porez na dodatu vrednost
116 Naknade za korišćenje javnih dobara
119 PRILOG: Poslovanje osnovnih i srednjih škola
120 Planiranje prihoda i primanja osnovnih i srednjih škola
128 Primanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika prema Posebnom kolektivnom ugovoru
153 Poreski tretman usluga obrazovanja
162 Dodela ugovora o realizaciji nastave u prirodi i ekskurzije - izbor agencije
167 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu u slučaju trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta
11 Minimalna cena rada za 2020. godinu - 172,54 dinara po radnom času
12 Planiranje i isplate uvećanja plata iz sredstava sopstvenih prihoda
  Zapošljavanje
15 Novina u Uredbi o pribavljanju saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
17 JAVNE NABAVKE
18 Uzorak kao dokaz o ispunjenosti uslova kod dostavljanja ponude
20 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
23 Odgovori na pitanja iz prakse
27 PROCESNA PRAVA
  Izvršenje i obezbeđenje
29 Novine u izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja
  Upravni postupak
35 Uvid, pribavljanje i obrada podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
37 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
39 Prava direktora ustanove po isteku mandata
41 Dodela ugovora o realizaciji nastave u prirodi i ekskurzije - izbor agencije
46 Novine u obavljanju organizovanog prevoza dece
54 Novine u evidencijama koje vodi i javnim ispravama koje izdaje predškolska ustanova
  Pravosuđe
56 Besplatna pravna pomoć
  Privreda
62 Specifičnosti osnivanja ogranka stranog privrednog društva
67 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
69 Obaveze rukovaoca i obrađivača u obradi podataka o ličnosti
75 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
76 Radni odnosi
78 Bezbednost i zdravlje na radu
80 Zdravstveno osiguranje
81 Trgovina
  Sudska praksa
82 Radni odnosi
87 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
88 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
92 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
93 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
94 Dualni model studija u visokom obrazovanju
102 Komentar Zakona o lobiranju
107 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
109 Aktuelnosti iz određenih oblasti
109 Radni odnosi
109 Javne nabavke
110 Budžetski sistem
111 Računovodstvo i revizija
112 Državna uprava
113 Lokalna samouprava
114 Prosveta
116 Učenički i studentski standard
116 Nauka
117 Privreda
117 Bezbednost i unutrašnji poslovi
118 Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2019. godine -
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
13 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
15 Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu u slučaju trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta
19 Minimalna cena rada za 2020. godinu - 172,54 dinara po radnom času
  Zapošljavanje
20 Novina u Uredbi o pribavljanju saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
  Budžetski sistem
22 Planiranje i isplate uvećanja plata iz sredstava sopstvenih prihoda
  Državna uprava
25 Pravila korišćenja javnih resursa i skupova za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata u periodu od raspisivanja do okončanja izbora
27 Komentar Zakona o lobiranju
  Prosveta
32 Prava direktora ustanove po isteku mandata
34 Dodela ugovora o realizaciji nastave u prirodi i ekskurzije - izbor agencije
39 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
40 Ekonomija Srbije: povoljna statistika na tržištu rada i dobre ocene rejting agencije Moody’s
50 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
53 Aktuelnosti
53 Makroekonomska kretanja
56 Bankarstvo
57 Poreski sistem
58 Računovodstvo, revizija i MSFI
60 Radni odnosi
62 Javne nabavke
63 Budžetski sistem
64 Lokalna samouprava
65 Prosveta
65 Ostale aktuelnosti
66 Ekonomske zanimljivosti
68 Poslovne obaveze u oktobru 2019.
71 MENADŽMENT U PRAKSI
72 Veština pregovaranja
82 Izbor odgovarajućeg instrumenta obezbeđenja
87 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor