Verzija 6.10 - 24. jun 2022. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 68/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 7-8 - u pripremi:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Sudska praksa
  • Radni odnosi
  • Sprečavanje zlostavljanja na radu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2022. godini
  Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2022. godini
  Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2022. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažuriran je segment:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  Kalendar obaveza za JUL 2022. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.