IPC TRENING

U skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017) korisnici javnih sredstava, gde spadaju svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole, o čemu se sastavlja godišnji izveštaj 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika.
S tim u vezi IPC organizuje praktičan jednodnevni trening na temu:

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 15. mart 2019. - POPUNJENO
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - 220

PREDAVAČI

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • I deo
  Zakonodavno - normativni deo
  PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • 9.30h Normativni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.15h Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.45h Kafe pauza
 • 12.00h Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • 12.45h Pravni okvir, interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
 • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.30h RUČAK u restoranu
 • 14.30h Provera nivoa uspostavljanja i efikasnosti funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • 15.15h Uspostavljanje sistema interne revizije
 • predavač: Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

 • II deo
  Ogledni deo
  MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
  • 16.00h Ogledni model uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Modeli akata
  • Primeri procedura i dijagrama aktivnosti
  • Interaktivna diskusija

  Života Antić, dr Natalija Borović

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1051