10.12. Kalendar obaveza za DECEMBAR 2018. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu novembru popisane na dan 31.12.2017. godine 10.12.
2. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. novembar 2018. godine 15.12. / 17.12. *
3. Podnošenje  PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za novembar 2018. godine 15.12. / 17.12. *
4. Podnošenje PP OA za obračun akcize za novembar 2018. godine 15.12. / 17.12. *
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.12.
6. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. decembar 2018. godine 31.12.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u novembru 2018. godine - koji nisu PDV obveznici 10.12.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za novembar 2018. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.12. / 17.12. *
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika 15.12. / 17.12. *
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.12. / 18.12. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za novembar mesec 2018. godine 15.12. / 17.12. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 30.11.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.12. / 31.12. *
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada tri dana od dana isplate prihoda
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u novembru 2018. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.12.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za novembar 2018. godine 15.12. / 17.12. *
3. Obaveštenje PU za opredeljivanje preduzetnika za isplatu lične zarade od 1.1.2019. godine 15.12. / 17.12. *
4. Obaveštenje PU o prestanku isplate lične zarade od 1.1.2019. godine 15.12. / 17.12. *
5. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na  dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 30.11.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.12. / 31.12. *
6. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.12.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za novembar 2018. godine 05.12.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u novembru 2018. godine 10.12.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za novembar 2018. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.12. / 17.12. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za novembar 2018. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.12. / 17.12. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za novembar 2018. godine- za grad Beograd- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.12. / 17.12. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za novembar 2018. godine 30.12. / 31.12. *
VI Računovodstvo i revizija
1. Prijavljivanje preduzetnika koji su poslovne knjige vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva da su u 2018. godini prestali sa primenom tog sistema 31.12.
2. Prijavljivanje preduzetnika koji su do 2018. godine poslovne knjige vodili po sistemu prostog knjigovodstva da su u 2018. godini primenili sistem dvojnog knjigovodstva 31.12.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.