10.7. Kalendar obaveza za JUL 2018. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu junu popisane na dan 31.12.2017. godine 10.07.
2. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za II kvartal 2018. godine 15.07. / 16.07. *
3. Uplata akcize obračunate za period 16. - 30. jun 2018. godine 15.07. / 16.07. *
4. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jun 2018. godine 15.07. / 16.07. *
5. Podnošenje PP OA za obračun akcize za jun 2018. godine 15.07. / 16.07. *
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.07.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.07.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.07.
9. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.07.
10. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. jul 2018. godine 31.07.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u junu 2018. godine - koji nisu PDV obveznici 10.07.
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za jun 2018. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.07. / 16.07. *
3. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za II kvartal 2018. godine 15.07. / 16.07. *
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV i Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.07. / 16.07. *
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV i Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za tromesečne obveznike 15.07. / 16.07. *
6. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 17.07.
7. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 17.07.
8. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u II kvartalu 2018. godine (Obrazac REF 5) 30.07.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za jun mesec 2018. godine 15.07. / 16.07. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 30.06.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.07.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada tri dana od dana isplate prihoda
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u junu 2018. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.07.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za jun 2018. godine 15.07. / 16.07. *
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 30.06.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.07.
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.07.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za jun 2018. godine 05.07.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u junu 2018. godine 10.07.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za jun 2018. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.07. / 16.07. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za jun 2018. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.07. / 16.07. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za jun 2018. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.07. / 16.07. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za jun 2018. godine 31.07.
VI Računovodstvo i revizija
1. Usvajanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu 31.07.
2. Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu za 2017. godinu Agenciji za privredne registre 31.07.
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za II kvartal 2018. godine 10.07.
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za II kvartal 2018. godine 10.07.
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za II kvartal 2018. godine 10.07.
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za II kvartal 2018. godine 10.07.
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za II kvartal 2018. godine 10.07.
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za II kvartal 2018. godine 10.07.
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za II kvartal 2018. godine 10.07.
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za II kvartal 2018. godine 10.07.
VIII Javne nabavke
1. Naručilac Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavlja tromesečni (kvartalni) izveštaj o javnim nabavkama za period april-jun 2018. godine 10.07.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.