10.3. Kalendar obaveza za MART 2018. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu februaru popisane na dan 31.12.2017. godine 10.03. / 12.03. *
2. Uplata akcize obračunate za period 16. - 28. februar 2018. godine 15.03.
3. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za februar 2018. godine 15.03.
4. Podnošenje PP OA za obračun akcize za februar 2018. godine 15.03.
5. Podnošenje konačnog obračuna akcize za obveznike - preduzetnike za 2017. godinu 15.03.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.03.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.03.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.03.
9. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. mart 2018. godine 30.03.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u februaru 2018. godine - koji nisu PDV obveznici 10.03. / 12.03. *
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za februar 2018. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.03.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV / Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.03.
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.03.
5. Rok za dostavljanje nadležnom poreskom organu obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata 31.03. / 02.04. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za februar mesec 2018. godine 15.03.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 28.02.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.03.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u februaru 2018. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.03.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za februar 2018. godine 15.03.
3. Podnošenje PB 2 i PPDG 1S za konačnu obavezu za 2017. godinu i utvrđivanje akontacije za 2018. godinu 15.03.
4. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na  dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 28.02.2018. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2017. godinu 30.03.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porezi na imovinu
1. Podnošenje PPI 1 za 2018. godinu (porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige) 31.03. / 02.04. *
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.03.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za februar 2018. godine 05.03.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u februaru 2018. godine 10.03. / 12.03. *
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za februar 2018. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.03.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za februar 2018. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.03.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za februar 2017. godine - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju 15.03.
7. Dostavljanje godišnjeg izveštaja obveznika plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada - za 2017. godinu 31.03. / 02.04. *
8. Dostavljanje godišnjeg izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - za 2017. godinu 31.03. / 02.04. *
9. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za februar 2018. godine 31.03. / 02.04. *
VII Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu preduzetnika koji poslovne knjige vodi po sistemu prostog knjigovodstva 15.03.
VIII Devizno poslovanje
1. Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2017. godinu 31.03. / 02.04. *
2. Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2017. godinu 31.03. / 02.04. *
IX Javne nabavke
1. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za 2017. godinu 31.03. / 02.04. *

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.