7.8. KALENDAR rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2018. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
1.8. Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
5.8. Ministar dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
5.8. Podnošenje molbe za pribavljanje saglas­nosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sred­stava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu avgustu 2018. godine Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i do­datno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 22/2015 i 59/2015)
5.8. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investi­ranju novčanih sredstava sa konsolido­vanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec jul 2018. godine na obrascima:- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)
5.8. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) 
7.8. Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4 (Registar zaposlenih) Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dos­tavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)
10.8. Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati sredstava (razlika) po umanjenju zarada/plata za mesec jul 2018. godine Član 8. stav 3. Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014)
15.8. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec jul 2018. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti Član 2. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2018. godini ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018)
15.8. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), pla­niranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu koriš­ćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i plani­ranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.8. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i pla­niranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
31.8. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za jul 2018. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015 i 113/2017)
31.8. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jul 2018. godine;- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jul 2018. godine ako nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposle­nom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US) i 113/2017)

Napomena: Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016).