7.10. KALENDAR rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za OKTOBAR 2018. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
1.10. Vlada, na predlog ministra, usvaja revidiranu fiskalnu strategiju, sa info­rmacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika uzimajući u obzir posle 15. aprila ažuriran makroekonomski okvir Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
1.10. Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike Srbije i dostavlja ga Vladi Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
5.10. Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidiranu fisklanu strategiju Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
5.10. Podnošenje molbe za pribavljanje saglas­nosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sred­stava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu oktobru 2018. godine Član 6. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 22/2015 i 59/2015)
5.10. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investi­ranju novčanih sredstava sa konsolido­vanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec septembar 2018. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
- IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti
Član 12d Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)
5.10. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvr­šavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
7.10. Obaveza dostavljanja podataka o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru na obrascima 1, 2, 3 i 4. (Registar zaposlenih) Član 6. Uredbe o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dos­tavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 76/2013)
10.10. - Indirektini korisnici budžetskih sredstava sastavljaju periodični izeštaj o izvršenju budžeta za period januar - septembar 2018. godine i dostavljaju ga direktnom korisniku
- Korisnici sredstava RFZO sastavljaju periodični izveštaj o izvršenju finansijskih planova za period januar - septembar 2018. godine i dostavljaju ga RFZO
Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)
15.10. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za mesec septembar 2018. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti Član 2. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2018. godini ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018)
15.10. Ministar dostavlja Vladi Nacrt Zakona o budžetu RS, nacrte Odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove OOSO Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
15.10. Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
15.10. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i plani­ranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.10. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
20.10. - Direktni korisnik usklađuje izveštaje indirektnih korisnika sa podacima sadržanim u glavnoj knjizi trezora, vrši konsolidaciju podataka i dostavlja ih organu uprave nadležnom za poslove finansija
- Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sastavlja periodični izveštaj za period januar - septembar 2018. godine o izvršenju finansijskog plana, a Republički fond za zdravstveno osiguranje vrši konsolidaciju izveštaja korisnika RFZO-a i isti dostavlja Upravi za trezor
Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)
30.10. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za septembar 2018. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015 i 113/2017)
31.10. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec septembar 2018. godine
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec septembar 2018. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata
Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US) i 113/2017)
Napomena: Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016).