6.2a Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima autonomne pokrajine i organima lokalne vlasti u 2019. godini

Organi lokalne vlasti od decembra
2017. god.
(neto)1
od januara
2019. godine
(neto)2
Izabrana lica u organima i službama lokalne vlasti 10.194,88 10.908,52
Postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti 2.194,01 2.347,59
Zaposleni u organima i službama lokalne vlasti 2.392,59 2.560,07
- po osnovu kvaliteta i rezultata rada3 239,26 256,01

1 Prema Zaključku Vlade, 05 Broj: 121-13036/2017 od 28.12.2017. godine.

2 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-163/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlene sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za januar 2019. godine za 256,01 dinar (neto). Osnovica zaposlenima se određuje tromesečno.