6.1a. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama u 2019. godini

Delatnost od decembra
2017. god.
(neto)1
od januara
2019. godine
(neto)
Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard 2.871,80 3.130,262
Predškolske ustanove 2.871,80 3.072,833
Visoko obrazovanje 2.612,45 2.847,572
Studentski standard 2.736,86 2.983,182
Ustanove kulture čiji je osnivač Republika 2.763,70 2.957,162
Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast 2.763,70 2.957,163
Zdravstvene ustanove:    
1) doktori medicine i stomatologije, farmaceuti, farmaceuti-biohemičari, zdravstveni saradnici i specijalisti svih profila 2.817,35 3.099,082
2) medicinske sestre/tehničari svih profila sa srednjom i višom školskom spremom (farmaceutski tehničari, fizioterapeuti, radiološki tehničari, stomatološke sestre, zubni tehničari, laboratorijski tehničari, sanitarni tehničari...) 3.155,432
3) ostali zaposleni u ustanovama zdravstvene zaštite 3.014,562
Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Republika 2.817,35 3.070,912
Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač lokalna vlast 2.817,35 3.070,914
Naučno-istraživačka delatnost (osim istraživača u naučno-istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plata ostvaruju po osnovu radnog odnosa u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnom osoblju koje se finansiraju iz budžeta   povećanje od 9%2
Srpska akademiji nauka i umetnosti   povećanje od 7%2
Ostale javne službe čiji je osnivač RS 2.486,63 2.660,692
Ostale javne službe čiji je osnivač lokalna samouprava 2.486,63 2.660,693

1 Prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-13033/2017 i 05 Broj: 121-13093/2017 od 28.12.2017. godine.

2 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019. godine.

4 Vlade RS je na sednici održanoj 24.1.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019 godine i utvrdila novu osnovicu od 3.070,91 dinar.