REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJEOBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 23-02-2018)

detaljnije>>


POSLEDNJI DAN ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 22-02-2018)

detaljnije>>


POSLEDNJI DAN ZA PREDAJU IZJAVE O NEAKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 22-02-2018)

detaljnije>>


POČEV OD 2018. GODINE MESEČNA SAOPŠTENJA O PROSEČNIM ZARADAMA OBJAVLJUJU SE 55 DANA PO ISTEKU MESECA

(Vest je objavljena 22-02-2018)

detaljnije>>


UPRAVA ZA TREZOR JE OBJAVILA ODGOVORE NA SPORNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POČETAK RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA OD 1. MARTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 20-02-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

(Vest je objavljena 15-02-2018)

detaljnije>>


NAČIN I KRITERIJUMI RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 12-02-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 8. MARTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU KOEFICIJENTI ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV

(Vest je objavljena 07-02-2018)

detaljnije>>


OBRAZOVANO JE NACIONALNO AKREDITACIONO TELO ZA VISOKO OBRAZOVANJE

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


UPRAVA ZA TREZOR OBJAVILA OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


POČINJU JAVNE KONSULTACIJE O UNAPREĐENJU OBLASTI INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


USAGLAŠAVANJE SA KATALOGOM RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU

(Vest je objavljena 02-02-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR DATO JE OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 30-01-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA OBRASCU PP OA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE ZA DECEMBAR 2017. GODINE ZA POTREBE OBRAČUNA PORESKE AMORTIZACIJE

(Vest je objavljena 26-01-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA DECEMBAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2018)

detaljnije>>


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM - 37.443,50 DINARA ZA JANUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2018)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 329.330 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


POČEV OD ZARADE ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE PRIMENJUJE SE NEOPOREZIVI IZNOS OD 15.000 DINARA

(Vest je objavljena 28-12-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za januar 2018. godine
|23.2.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za januar 2018.
|23.2.2018.|


Prosečne bruto zarade
za decembar 2017. godine
|25.1.2018.|


Prosečne neto zarade
za decembar 2017. godine
|25.1.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 23.2.2018.
EUR EUR 118,0128
USD USD 95,8752
CHF CHF 102,5663
 


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU od 1. februara 2018. godine objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 7/2018

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2018. do 31. januara 2019. godine objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 7 od 26.1.2018. godine. 

 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2018. godine dati su u sledećoj tabeli:

 

R. br.

Opis

Iznosi (u din.)

stari

novi

od 1.2.2017. do 31.1.2018.

od 1.2.2018. do 31.1.2019.

1

2

3

4

1.

U članu 9. stav 1. Zakona:

1.1.

pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)

65.189

67.145

1.2.

stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)

11.176

11.511

1.3.

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)

9.313

9.592

1.4.

naknada za rad članova izbornih komisija biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29)

5.000

5.150

1.5.

novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30)

-

12.746

2.

U članu 18. stav 1. Zakona:

2.1.

naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada), mesečno (tačka 1)

3.725

3.837

2.2.

dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)

2.236

2.303

2.3.

naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 5)

6.520

6.716

2.4.

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7)

37.252

38.370

2.5.

pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 8)

9.313

9.592

2.6.

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 9)

18.624

19.183

3.

U članu 21a Zakona:

3.1.

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno

5.589

5.757

4.

U članu 83. stav 4. Zakona:

4.1.

pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)

11.344

11.684

5.

U članu 85. stav 1. Zakona:

5.1.

nagrade i druga lična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11)

12.375

12.746

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2018. godine iznosi 5.757 dinara.

 

Iznos od 5.757 dinara istovremeno je od 1. februara 2018. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana.