Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Datum objave: 11-10-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 96/2021 objavljen je Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (u daljem tekstu: Zakon), čije odredbe uređuju zaštitu od buke u životnoj sredini kojoj su izloženi ljudi posebno u izgrađenim područjima, javnim parkovima ili drugim tihim zonama u aglomeracijama, u tihim zonama izvan naselja, u blizini škola, bolnica i drugih objekata, zona osetljivih na buku.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona jeste i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

U skladu sa tim, kontrolu buke poreklom iz ugostiteljskih objekata, pored ovlašćenih pravnih lica, mogu da vrše i komunalni milicionari, u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave/JLS.

U slučaju kada pri izvršenom merenju nivoa buke, utvrdi prekoračenje propisanih graničnih vrednosti buke, komunalni milicionar je ovlašćen da:

   1) izda prekršajni nalog, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje ustanovljene ovim zakonom;
   2) izda usmeno naređenje kojim nalaže mere za smanjenje buke u životnoj sredini ili zabrani emitovanje buke u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrednosti;
   3) privremeno oduzme predmete (emitera buke) koji su pribavljeni, upotrebljeni ili nastali kršenjem propisa vezanih za zaštitu od buke u ugostiteljskim objektima;
   4) podnese inicijativu inspekciji za zaštitu životne sredine za izricanje mere zabrane upotrebe izvora buke ili zabrane obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu kada se vlasniku, odnosno korisniku objekta privremeno oduzme predmet/emiter buke/koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa vezanih za zaštitu od buke u ugostiteljskim objektima;
   5) naredi druge mere u skladu sa zakonom koji uređuje komunalnu miliciju, odnosno inspekcijski nadzor.

Ovaj zakon je u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom i očekuje se da će njegova primena doprineti efikasnijem rešavanju problema buke i boljem kvalitetu života građana.

Zakon stupa na snagu 16. oktobra 2021. godine.

Detaljnije o Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini možete se informisati u časopisima Revizor broj 20 i Budžet broj 18, kao i u IPC elektronskim paketima.