Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača

Datum objave: 13-09-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 88/2021, objavljen je NOVI Zakon o zaštiti potrošača, a najvažnije novine odnose se na:

  • uvođenje registra "Ne zovi",
  • uvođenje obaveza trgovca da sačini proračun radova čija vrednost prelazi iznos od 5.000,00 dinara,
  • uspostavljanje evidencije potrošačkih sporova u sudovima,
  • unapređenje mehanizma vansudskog rešavanja potrošačkih sporova (prvenstveno kroz obavezu prodavca da učestvuje u navedenom postupku),
  • veću zaštitu putnika prilikom korišćenja usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana,
  • uvođenje prekršajnih naloga (za lakše prekršaje trgovaca), itd.

Odredbama ovog zakona izvršeno je određeno usklađivanje potrošačkih prava građana Republike Srbije sa propisima Evropske unije (EU).

Ovaj zakon stupa na snagu 19. septembra 2021. godine, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, tj. od 19. decembra 2021. godine.

Izuzetno, odredbe koje se odnose na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (čl. 149-169) primenjivaće se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, tj. od 19. marta 2022. godine.

Detaljnije ovom zakonu možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i u časopisima Revizor broj 18 i Budžet broj 16.