Doneta nova Uredba o jedinstvenoj prijavi na CROSO

Datum objave: 04-01-2022


Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: Uredba).

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 132/2021 i stupa na snagu 7. januara 2022. godine.

Kao sastavni deo Uredbe donet je novi Jedinstveni kodeks šifara i novi obrasci M i M-A, kao i Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika.