Informacija o Projektu Tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

Datum objave: 04-02-2019


U okviru Projekta Tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja (finansiranog od strane Vlade Švajcarske Konfederacije, a koji se sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom) čiji je cilj unapređenje finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, u toku je realizacija dela Projekta koji se odnosi na dalje usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije u oblasti korporativnog računovodstva i zakonske revizije sa pravnim tekovinama EU (Direktiva 2013/34/EU, Direktiva 2014/95/EU, Direktiva 2014/56/EU i Uredba EU 537/2014) i najboljom međunarodnom praksom.

Podsećamo da su u početnoj fazi (krajem 2017. i tokom 2018. godine), nakon izvršene analize usaglašenosti propisa Republike Srbije sa zakonodavstvom EU, i analize uporednog zakonodavstva pojedinih zemalja članica EU, konsultanti (konzorcijum koji čine Univerzitet Singidunum i Informativno poslovni centar d.o.o.) koje je angažovalo Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, izradili prve radne verzije Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji. Navedeni materijali su, shodno proceduri predviđenoj na ovom Projektu, dostavljeni na komentare Odboru za upravljanje projektom (koji je sastavljen od predstavnika relevantnih državnih organa i institucija, predstavnika računovodstvene i revizorske struke, predstavnika privrede i dr.), kao i predstavnicima Svetske banke.

Po dobijanju komentara i sugestija na prve radne verzije predmetnih zakona (krajem 2018. godine), konsultanti su pristupili izradi novih verzija predmetnih zakona, sa pratećim dokumentima (obrazloženja, tabele usklađenosti sa relevantnim propisima EU i dr.). Očekuje se da korigovane radne verzije Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, a nakon dostavljanja novih komentara/sugestija od strane članova Odbora, budu spremne krajem prvog, odnosno početkom drugog kvartala ove godine. Usvajanje ovih zakona planirano je najkasnije do kraja 2019. godine.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BEOGRAD, 4. mart 2019.

I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

- Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI

- Novine u POREZIMA NA IMOVINU

II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE

- Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC TRENING
BEOGRAD, 15. mart 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU