Objavlјene su Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na portalu javnih nabavki

Datum objave: 27-08-2020


Kancelarija za javne nabavke je pripremila Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki.

Smernice pomažu naručiocima prilikom pripreme konkursne dokumentacije, odnosno privrednim subjektima prilikom pripreme e-ponude i to u pogledu sledećih dokumenata, odnosno obrazaca:

  • kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
  • kriterijumi za dodelu ugovora;
  • obrazac ponude;
  • obrazac strukture ponuđene cene;
  • model ugovora i
  • drugi dokument.