Poreske mere za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 21-03-2020


Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 38/2020 i stupa na snagu 20. marta 2020. godine.

Ovom uredbom utvrđuju se poreske mere za vreme vanrednog stanja u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika.

Uredba se odnosi na pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike i fizička lica koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Naime, Poreska uprava, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine, neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se za vreme vanrednog stanja ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Takođe, Uredbom je utvrđeno da se pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Detaljnije o poreskim merama za vreme vanrednog stanja možete se informisati u elektronskim i štampanim izdanjima IPC-a.