Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine

Datum objave: 01-10-2021


U skladu sa odredbama Pravilnika o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora ("Službeni glasnik RS", br. 31/2021 i 93/2021) obveznici fiskalizacije dužni su da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostave podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije.

Rok za prijavu podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama počinje danas - 1. oktobra 2021. godine.

Naime, obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi dostavlja podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, podnošenjem prijave PGJO - Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije putem portala ePorezi.

S tim u vezi, Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem.

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja, i o tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku. Obaveštenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Detaljne smernice za popunjavanje i podnošenje predmetne prijave možete pronaći u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet, kao i elektronskim paketima.

Povodom prelaska na novi sistem fiskalizacije početkom novembra organizovaćemo besplatan IPC webinar za naše pretplatnike.

Isto tako, organizovaćemo i IPC online trening "Fiskalizacija u praksi" gde ćemo detaljno obraditi relevantne zakonske odredbe i kroz praktične primere prikazati proces fiskalizacije počev od prijave poslovnih jedinica, podnošenja zahteva za bezbednosni element, izbora fiskalnog uređaja i upotrebe istog.