Propisan je novi Obrazac PPDG-4R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga

Datum objave: 23-03-2019


 U "Službenom glasniku RS", broj 20/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju čije odredbe stupaju na snagu 28. marta 2019. godine, a primenjivaće se od 1. maja 2019. godine.

Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", br. 90/2017 i 38/2018, dalje: Pravilnik) izvršene su sledeće izmene:

  • Usaglašavanje odredaba Pravilnika sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u delu popunjavanja poreske prijave PPDG-4R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
  • Izmenjenim članom 3. stav 4. Pravilnika propisano je da poresku prijavu PPDG-4R u pismenom obliku оbveznik podnosi OJ PU nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat;
  • Propisan novi Obrazac PPDG-4R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga.
    Obrazac je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.