Rokovi u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 25-03-2020


Vlada RS donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 41/2020, dalje: Uredba), kojom je propisala postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu dana, 24. marta 2020. godine.

Uredbom je propisano da stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Detaljnije o primeni Uredbe možete se informisati u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.JaN, kao i u štampanom izdanju časopisa Pravnik br. 4.