IPC webinar za prirucnik za zarade

Priručnik ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

pravni osnov, fiskalni tretman, obračun poreza i doprinosa,
modeli pravnog akta, popunjavanje obrazaca i knjiženja

I knjiga: ZARADE 1 - izašla iz štampe u aprilu
PRIHODI LICA KOJA SU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
(zarade-plate, naknade, otpremnine ...)

II knjiga: ZARADE 2 - izašla iz štampe u maju
PRIHODI LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
(naknade po ugovorima, honorari, dividende ...)

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA.

Priručnik ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše utvrđivanje, obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priredili: VALENTINA BOGOSAVLJEVIĆ, ALEKSANDRA JELAČA, dr ZORAN PETROVIĆ (knjiženja)

Priručnik sadrži:

  • Pravni osnov primanja zaposlenih, radno angažovanih i drugih fizičkih lica
  • Uputstva za normativno uređivanje primanja sa prikazom modela akata
  • Uputstva za obračun i fiskalni tretman zarada, naknada zarada, naknada troškova, solidarnih pomoći, jubilarnih nagrada, otpremnina, ugovorenih naknada ...
  • Uputstva za obračun i fiskalni tretman prihoda od samostalne delatnosti, autorskih naknada, ugovora o delu, zakupa nepokretnosti, prihoda od kapitala i kapitalnih dobitaka, prihoda "frilensera", prihoda od poljoprivrede …
  • Uputstva za popunjavanje i podnošenje poreskih prijava i obrazaca u zavisnosti od vrste primanja: PPP-PD, PP OPO, PP OD-O, PPDG-1R, PPDG-1S, PPD-SU, IOSI, OZ-7, OZ-10 …
  • Knjiženja po vrstama primanja prema Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike i prema Kontnom planu za budžetski sistem
  • Aktuelne podatke i podatke od značaja za obračun primanja iz ranijeg perioda
  • Registar relevantnih propisa za obračun i utvrđivanje poreza i doprinosa

PRIRUČNIK uz program IPC.RAČUNAR koji se nalazi u okviru elektronskih paketa IPC.FiP i IPC.RaP, omogućava da brže, lakše i efikasnije, a pre svega pravilno odredite vrstu primanja, zakonito izvršite obračun i utvrdite fiskalni tretman svih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na priručnik
ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Priručnik za ZARADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA CENA
PRETPLATNICI na IPC GOLD PAKET za 2024. godinu BESPLATNO
IPC PRETPLATNICI za 2023. ili 2024. godinu 9.800,00 + PDV
OSTALI 16.500,00 + PDV

PDV se plaća po stopi od 10%

Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34    Poziv na broj 8027


*NAPOMENA: IPC pretplatnicima smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023. i 2024:
IPC.FiP, IPC.RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023. ili 2024. godinu

Prijava za dobijanje predračuna:

Unesite podatke firme/ustanove
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?