ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju od 15. aprila 2019. godine

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji primenjuju propise u vezi obračuna i isplate prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

SPECIJALNA POGODNOST: Pretplatnici na ovaj priručnik dobijaju BESPLATNO IPC.RAČUNAR

Detaljnije o priručniku

PRAKTIKUM: OBAVEZAN NAČIN VOĐENJA PDV EVIDENCIJE I SASTAVLJANJA PREGLEDA OBRAČUNA PDV OD 1. JULA 2018.

Praktikum PDV

Praktikum obuhvata:

  1. Primena Pravilnika o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV
  2. Korisničko uputstvo Poreske uprave za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - popunjavanje Obrasca POPDV
  3. Video snimak Uputstva za primenu Pravilnika

Autor: Jovana Dedić

Broj strana: 108 strana

Format: A4 (latinično izdanje)

Godina izdanja: jul 2018.

PUNA CENA PDV PRAKTIKUMA od 23. avgusta 2018. godine: 4.600,00 din. + PDV

CENA za PRETPLATNIKE od 23. avgusta 2018. godine: 2.600,00 din. + PDV

Pretplata na praktikum

Priručnici za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Priručnik Knjiga 01

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta - izdanje za 2019. godinu

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike kao i za preknjižavanje sa računa po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike na konta po Kontnom planu za budžetski sistem.

Priručnik je zasnovan na trenutno važećem Kontnom planu za budžetski sistem koji je ažuran sa 18. majem 2019. godine.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Broj strana: 496 strana

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: jun 2019.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 4.500,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.400,00 + PDV

Priručnik Knjiga 02

PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

U Priručniku je dat i pregled najčešćih nepravilnosti koje je utvrdila D.R.I. u postupku revizije kod korisnika budžetskih sredstava sa preporukama kako ih korigovati.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Borović

Broj strana: 464 strana

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: jul 2019.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 5.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 4.400,00 + PDV

Priručnik Knjiga 03

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Reč je o praktičnom vodiču za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Broj strana: 432 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: april 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 4.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.800,00 + PDV

Priručnik Knjiga 04

OSNOVE BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

U svakodnevnom obavljanju poslova budžetskog računovodstva ukazala se potreba da se izda Priručnik koji će olakšati rad računovođama kod korisnika javnih sredstava.

U Priručniku su obuhvaćeni osnovni propisi kojima je regulisano obavljanje računovodstvenih poslova korisnika javnih sredstava.

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Posebno je posvećena pažnja strukturi i funkcionalnosti klasa i konta sadržanih u Kontnom planu za budžetski sistem.

Na najjednostavniji način su prikazane šeme korišćenja konta u okviru klasa po Kontnom planu za budžetski sistem za utvrđivanje razultata poslovanja i iskazivanja stanja imovine i obaveza sa praktičnim primerima.

U Priručniku je posebno prikazano evidentiranje imovine u javnoj svojini kao i izveštavanje o stanju i kretanju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Prvi deo: Osnove budžetskog računovodstva
Drugi deo: Evidencija imovine u javnoj svojini
Treći deo: Propisi - prečišćeni tekstovi

Autor: Dragoš Ristić

Broj strana: 528 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: jul 2019.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 4.700,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.700,00 + PDV

 

KOMPLET PRIRUČNIKA ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

CENA za NEPRETPLATNIKE: 14.500,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 9.500,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnik za primenu MSFI 15

Priručnik MSFI 15

Novi računovodstveni standard MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima je u primeni od 1. januara 2018. godine i zamenjuje MRS 18, uvodeći nova pravila vezana za priznavanje prihoda po osnovu ugovora sa kupcima. Ponudu naših izdanja smo obogatili i sa Priručnikom za primenu MSFI 15.

U Priručniku za primenu MSFI 15 - su sistematski i na detaljan način obrađena pravila za priznavanje prihoda. Takođe priručnik sadrži preko 100 primera praktične primene kao i ilustracije u vezi sa MSFI 15. Priručnik je izašao iz štampe u februaru 2018. godine.

Autori: dr Zoran Petrović i Kosana Vićentijević

Broj strana: 176 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: februar 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 3.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 2.500,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnik za službu (službenika) za JAVNE NABAVKE

Priručnik Javne nabavke

Priručnik za službu (službenika) za JAVNE NABAVKE je namenjen svim subjektima koji primenjuju propise u vezi javnih nabavki, naručiocima, ponuđačima, subjektim sa javnim ovlašćenjima u postupcima kontrole kod korisnika javnih sredstava, odnosno svim učesnicima u postupku planiranja nabavki, sprovođenja postupka dodele i izvršenja ugovora o javnoj nabavci i kontrole javnih nabavki.

Priručnik sadrži rešenja i preporuke za postupanje u svakodnevnom radu.

Pruža praktičnu i stručnu pomoć u radu licima koja sprovode postupak javne nabavke kod naručioca, ali i predstavnicima ponuđača kao i licima ovlašćenim za kontrolu u javnom sektoru.

Daje odgovore na pitanja kako postupiti u određenim situacijama i kako rešiti problem u praksi.

Obuhvata sve ključne aspekte u svim fazama procesa javne nabavke, ali i rešenja za probleme i odgovore na razjašnjena pitanja. Doprinosi profesionalnom i stručnom usavršavanju korisnika priručnika i unapređuje rad.

Materijal je sistematizovan u 4 celine:

  1. Stručni komentari Zakona i pratećih propisa;
  2. Mišljenja i objašnjenja Uprave za javne nabavke;
  3. Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
  4. Odgovori na pitanja iz prakse.

U stručnim komentarima se obrađuju instituti i procedure uz praktična uputstva za rad.

Mišljenja i objašnjenja Uprave za javne nabavke, odgovori na pitanja i praksa Republičke komisije su sistematizovani po članovima Zakona to doprinosi preglednosti i efikasnijem korišćenju datog materijala. Priručnik je potpuno ažuran za primenu važećih propisa iz oblasti javnih nabavki.

Priručnik svojim sadržajem garantuje svoju trajnost i upotrebljivost bez obzira na zakonska rešenja koja se očekuju u narednom periodu.

Autori: Ljubinka Kovačević i Dobrinka Gvozdenović

Broj strana: 176 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: novembar 2018. godine

CENA za NEPRETPLATNIKE: 6.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.900,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnik za službu (službenika) za JAVNE NABAVKE - Pravnik 1a/2020

Priručnik Javne nabavke

Priručnik obuhvata:

  • Tekst Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019)
  • Komentar novog Zakona o javnim nabavkama

Autori: Dobrinka Gvozdenović i Jelena Jovanović

Broj strana: 224 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: januar 2020. godine

CENA za NEPRETPLATNIKE: 3.500,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 2.200,00 + PDV

Pretplata na priručnik