ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
- obračun poreza i doprinosa sa primerima iz prakse
Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju od 15. aprila 2019. godine

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji primenjuju propise u vezi obračuna i isplate prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priredili: Valentina Bogosavljević, dr Slavica Kulić, Sanja Filipović, dr Zoran Petrović i Dragoš Ristić

Obim Priručnika je 696 strana, B5 formata (latinično izdanje)

Priručnik je izašao iz štampe krajem aprila 2019. godine

Izdanje za 2019. godinu

Priručnik sadrži:

I OBJAŠNJENJA PROPISA i njihovu primenu u praksi koja se odnosi na:

 1. Obračun i isplatu zarada, naknada zarada, naknada troškova i drugih prihoda zaposlenih, kao i lica koja nisu zaposlena kod poslodavca;
 2. Utvrđivanje svih vrsta prihoda koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana (prihodi od samostalne delatnosti, poljoprivrede, izdavanja u zakup nepokretnosti, kapitalni dobici i dr.);

II PRIMERE OBRAČUNA sa knjiženjem i načinom popunjavanja poreskih prijava (PPP-PD, PP OPO, PP OD-O i dr.)

Primeri knjiženja su dati prema Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i prema Kontnom planu za budžetski sistem.

U elektronskim paketima IPC.FiP i IPC.RaP dati su i svi zakoni i podzakonska akta kojima su regulisani obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade i druge prihode fizičkih lica, a nalaze se i u programu za obračune IPC.RAČUNAR.

Pretplata na priručnik

IPC.RAČUNAR
program za obračun - online verzija
IPC računar

SPECIJALNA POGODNOST !!!
PRETPLATNICI NA PRIRUČNIK BESPLATNO DOBIJAJU IPC.RAČUNAR

IPC.RAČUNAR omogućava obračun poreza i doprinosa prilikom isplate:

 1. ZARADE zaposlenih
 2. NAKNADE ZARADE
 3. DRUGIH PRIHODA fizičkih lica - ugovor o delu, dopunski rad ...
 4. OSTALIH PRIHODA fizičkih lica - otpremnine, jubilarne nagrade ...
 5. PRIVREMENIH i POVREMENIH POSLOVA
 6. AUTORSKIH NAKNADA
 7. Prihoda od KAPITALA
 8. Prihoda od davanja u ZAKUP NEPOKRETNOSTI
 9. ZARADE PENZIONERA od 11.4.2019.

Takođe možete izvršiti obračun:
KAMATE, PDV i Akcize

Pretplata na IPC.Računar