REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
16 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
16 1. Elementi elektronske fakture i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
16 2. Uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama
17 3. Čuvanje, stavljanje na uvid elektronskih faktura i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
17 4. Postupak registrovanja za pristup SEF, način pristupanja i korišćenja SEF i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF
18 5. Objavljeno je više pravilnika o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini u vezi sa digitalnim tokenima
19 6. Rok za slanje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu je 31. jul 2021. godine
19 7. Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
20 8. Propisan je novi Obrazac PPDG - 3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
20 9. Potvrđen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom
21 10. Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
21 11. Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu
22 12. Objavljena je usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2021. godinu
23 13. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2021. godine iznosi 0,3%
23 14. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
23 15. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2021. godine
24 16. Prosečna zarada za april 2021. godine
28 PORESKI SISTEM
  Porez na dohodak građana
27 Propisan je novi Obrazac PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
  Fiskalne kase
34 Tehnički vodič Poreske uprave koji sadrži uslove koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja
47 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
48 Osnovne kategorije i postupanja pri obračunavanju troškova i učinaka
63 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
64 Poreska osnovica i osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novonastanjenog obveznika
73 SOCIJALNO OSIGURANJE
75 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
82 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
85 JAVNA PREDUZEĆA
86 Obaveza izveštavanja o realizaciji godišnjeg/trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za period 1.1. - 30.6.2021. godine
91 DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE
  Devizno poslovanje
93 Platne transakcije sa inostranstvom - transakcije između rezidenata i nerezidenata
103 Objavljeno je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
105 Objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
107 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
109 Dodela sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije
113 Izvršene su izmene u vezi sa licencom, garancijom putovanja i registrom turizma
  Digitalna imovina
116 Objavljene su odluke o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini u vezi sa virtuelnim valutama
127 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
129 Porez na dodatu vrednost
143 Porez na dohodak građana
148 Porezi na imovinu
153 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
155 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
157 Zarade i druga primanja
164 Doprinosi
166 Potrošačke cene i inflacija
168 Kamate
170 Ostali aktuelni podaci
171 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
173 KALENDAR OBAVEZA U JULU 2021.
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu budžeta RS za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
14 2. Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
14 3. Elementi elektronske fakture i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
15 4. Uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama
16 5. Čuvanje, stavljanje na uvid elektronskih faktura i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
16 6. Postupak registrovanja za pristup SEF, način pristupanja i korišćenja SEF i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF
17 7. Rok za slanje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu je 31. jul 2021. godine
17 8. Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
18 9. Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
18 10. Dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
19 11. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2021. godine iznosi 0,3%
19 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 13. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2021. godine
20 14. Prosečna zarada za april 2021. godine
21 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
23 Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
33 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
35 Finansiranje poslovanja korisnika budžetskih sredstava po izvorima različitim od budžetskih i donatorskih izvora
57 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
59 Postupak inspekcijske kontrole budžetske inspekcije
65 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
67 Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (pravo, visina i poreski tretman)
71 SOCIJALNO OSIGURANJE
73 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
76 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
83 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
84 Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  Ostale delatnosti
93 Zaštita poslovne tajne - Zakon o zaštiti poslovne tajne
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
102 Porez na dodatu vrednost
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
110 Zarade i druga primanja
131 Doprinosi
133 Potrošačke cene i inflacija
135 Kamate
137 Ostali aktuelni podaci
138 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
143 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
145 KALENDARI OBAVEZA U JULU 2021.
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
150 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
8 Vraćanje na rad zaposlenog na osnovu pravnosnažne presude
  Socijalno osiguranje
11 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
18 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
21 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
27 JAVNE NABAVKE
29 Sprovođenje postupka javne nabavke u ime i za račun drugog naručioca
36 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
42 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
48 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
55 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
57 Prekid postupka
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
61 Sporazum između zajedničkih rukovaoca
  Prosveta
62 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu
  Državna uprava
73 Inspekcijski nadzor upravne inspekcije
  Privredna društva
76 Samostalno i zajedničko zastupanje privrednog društva
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
85 Javne nabavke
87 Privreda
  Sudska praksa
89 Radni odnosi
93 Obrazovanje
95 Obligacioni odnosi
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
99 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
106 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
106 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
135 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
137 Aktuelnosti iz određenih oblasti
137 Državno uređenje
137 Radni odnosi
138 Javne nabavke
138 eUprava
139 Prosveta
140 Kultura
141 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2021. godine
145 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
147 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Potrošačke cene i inflacija
158 Kamate
159 Ostali aktuelni podaci
160 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
165 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
167 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2021.
169 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
171 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
175 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
178 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2021. godine
180 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
183 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Vraćanje na rad zaposlenog po nalogu inspektora rada
  Poreska inspekcija
13 Sporazum o priznanju prekršaja u poreskom postupku
  Tržišna inspekcija
22 Imenovanje ovlašćenog lica prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  Zdravstvena inspekcija
27 Kontrola dopunskog rada u oblasti zdravstva
  Upravna inspekcija
30 Inspekcijski nadzor upravne inspekcije
33 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
35 Postupak inspekcijske kontrole budžetske inspekcije
41 Prikaz najčešćih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju jedinica lokalne samouprave utvrđenih kontrolom budžetske inspekcije
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Vraćanje na rad zaposlenog na osnovu pravnosnažne presude
53 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
54 Da li je pred Srbijom godina brzog ekonomskog oporavka?
65 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
76 Aktuelnosti
76 Makroekonomska kretanja
79 Radni odnosi i zapošljavanje
79 Javne nabavke
80 Prosveta
80 Kultura
81 Računovodstvo
81 Privreda
82 Digitalna imovina
82 Ostale aktuelnosti
89 Ekonomske zanimljivosti
93 MENADŽMENT U PRAKSI
94 Da li je suština menadžerskog posla u donošenju odluka?
101 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
103 Zarade i druga primanja
104 Doprinosi
106 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
107 Kamate
108 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
113 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2021.
115 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2021. godine
119 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
122 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2021. godine
124 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor