REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Objavljene su izmene i dopune nekoliko poreskih i carinskih zakona
14 2. Vlada RS usvojila je predloge nekoliko poreskih zakona
16 3. Uređen je način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza za novonastanjenog obveznika
17 4. Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
18 5. Produžen je rok izmenjenog radnog vremena za određene delatnosti
18 6. Povoljniji uslovi organizatorima putovanja za dobijanje licence
19 7. Potpisan je i objavljen Aneks IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
19 8. Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2019. - septembar 2020. godine (81.150,00 dinara)
19 9. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 28.403,00 dinara
19 10. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 405.750,00 dinara
20 11. Prosečna zarada za septembar 2020. godine
20 12. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2020. godine
21 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
23 Komentar izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
30 Komentar izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Akcize
36 Predložene izmene i dopune Zakona o akcizama
  Porez na dodatu vrednost
39 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dobit pravnih lica
47 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
50 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
57 Komentar Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
61 Lična zarada preduzetnika i obaveza obaveštenja poreskog organa o njenoj ne/isplati u 2021. godini
  Porezi na imovinu
67 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  Fiskalne kase
79 Predlog zakona o fiskalizaciji
88 Internet trgovina sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama
95 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
97 Komentar Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
111 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
112 Otkaz ugovora o radu u slučaju viška zaposlenih
  Zarade i drugi prihodi
121 Poreski tretman davanja poklona za Novogodišnje i Božićne praznike
129 SOCIJALNO OSIGURANJE
130 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
131 JAVNE NABAVKE
132 NSTJ - Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica
135 JAVNA PREDUZEĆA
137 Prikaz Aneksa IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
139 TRGOVINA I CARINSKO POSLOVANJE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
140 Komentar izmena i dopuna zakona iz oblasti carinskog poslovanja
  Trgovina
142 Internet trgovina - mogućnost da započnete ili proširite posao
147 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
148 Nove izmene uslova za organizatore putovanja u postupku dobijanja licence
  Sprečavanje pranja novca
150 Predložene izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  Ostale teme od značaja za poslovanje
154 Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2
159 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
160 Zarade i druga primanja
167 Doprinosi
168 Potrošačke cene i inflacija
171 Kamate
173 Ostali aktuelni podaci
174 Kalendar obaveza za decembar 2020. godine
176 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Objavljene su izmene i dopune poreskih zakona
10 2. Vlada RS usvojila je set predloge poreskih zakona
11 3. Vlada Republike Srbije usvojila je srednjoročnu Fiskalnu strategiju za period 2020-2023. godina
12 4. Ukidanje podračuna srednjih škola i uključivanje u ISIB od 1.1.2021. godine
12 5. Poziv na broj zaduženja za korisnike sredstava AP i JLS
13 6. Produžen je rok izmenjenog radnog vremena za određene delatnosti
13 7. Potpisan je i objavljen Aneks IV PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti
13 8. Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2019. - septembar 2020. godine (81.150,00 dinara)
13 9. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 28.403,00 dinara
14 10. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 405.750,00 dinara
14 11. Prosečna zarada za septembar 2020. godine
14 12. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2020. godine
15 BUDŽETSKI SISTEM
17 Komentar Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
21 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
22 Komentar Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
41 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
42 Komentar izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
49 Komentar izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Porez na dodatu vrednost
55 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dohodak građana
63 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
70 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  Fiskalne kase
82 Predlog zakona o fiskalizaciji
91 SOCIJALNO OSIGURANJE
92 Predložene izmene i dopune zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
93 TREZOR - PLATNI PROMET
94 Struktura elementa “Poziv na broj zaduženja” za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava AP i JLS od 1.1.2021. godine
97 ZDRAVSTVO
99 Jednokratna novčana pomoć zaposlenima u zdravstvenim ustanovama
101 JAVNE NABAVKE
102 NSTJ - Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica
105 PRILOG: Poslovanje ustanova KULTURE u 2020/2021
107 Planiranje prihoda i primanja ustanova kulture i način njihove potrošnje
112 Primanja zaposlenih u ustanovama kulture prema posebnom kolektivnom ugovoru i drugim propisima (pravo, obračun i poreski tretman)
135 Inventarisanje, obrada, revizija i otpis bibliotečko-informacione građe i izvora
142 Nabavka usluge u oblasti kulture
145 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
9 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
15 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
19 JAVNE NABAVKE
20 Planiranje javnih nabavki
32 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
39 PROCESNA PRAVA
41 Žalba u upravnom postupku
47 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
48 Nova organizacija ministarstava
  Privreda
50 Maloletnik kao osnivač i zakonski zastupnik privrednog društva
53 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
54 Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
57 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
59 Radni odnosi
60 Bezbednost i zdravlje na radu
61 Korišćenje javnih dobara
62 Prosveta
  Sudska praksa
63 Radni odnosi
68 Zlostavljanje na radu
71 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
73 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
76 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
76 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
77 Obaveze organa javne vlasti i javnih funkcionera u postupku sprečavanja korupcije
83 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
85 Aktuelnosti iz određenih oblasti
85 Socijalna zaštita
85 Poreski sistem
86 Državna uprava
86 Jedinice lokalne samouprave
87 Nauka
88 Pravosuđe
88 Računovodstvo
88 Turizam
90 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2020. godine
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
95 Zarade i druga primanja
102 Doprinosi
104 Potrošačke cene i inflacija
107 Kamate
108 Ostali aktuelni podaci
109 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
114 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2020. godine
117 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
119 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
10 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
10 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
11 Obaveze organa javne vlasti i javnih funkcionera u postupku sprečavanja korupcije
17 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
18 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
24 Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu
  Javne nabavke
29 Planiranje javnih nabavki
  Procesna prava
37 Kancelarijsko poslovanje
  Budžetski sistem
41 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
  Državna uprava
44 Nova organizacija ministarstava
  Privreda
46 Maloletnik kao osnivač i zakonski zastupnikprivrednog društva
49 Način isplate dividende (dobiti)
51 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
53 Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina
63 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
73 Aktuelnosti
73 Makroekonomska kretanja
76 Radni odnosi
76 Poreski sistem
77 Prosveta
77 Zdravstvo
78 Nauka
78 Računovodstvo
79 Turizam
80 Ostale aktuelnosti
82 Ekonomske zanimljivosti
85 Poslovne obaveze u novembru i decembru 2020. godine
91 MENADŽMENT U PRAKSI
92 Internet trgovina - mogućnost da započnete ili proširite posao
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
99 Zarade i druga primanja
100 Doprinosi
102 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
102 Kamate
104 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
109 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2020. godine
111 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
113 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor