BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2021. godine
10 2. Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave
11 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za januar 2021. godine
11 3. Prosečna zarada za novembar 2020. godine
11 4. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
11 5. Novi iznosi naknada za usluge koje vrši Uprava za trezor
12 6. Raspisana su tri nova konkursa za pomoć razvoju turizma u 2021. godini
13 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
14 Način sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu prema tipu korisnika
17 Troškovi reklame, propagande, poklona manje vrednosti i reprezentacije kod korisnika budžetskih sredstava
27 Knjigovodstveni tretman primanja, odnosno prihoda od prodaje nefinansijske imovine u javnoj svojini - otuđenje pokretne imovine, gotovih proizvoda i robe
40 Otvaranje poslovnih knjiga korisnika budžetskih sredstava za 2021. godinu
43 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
45 Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije - Model
49 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
50 Nedobitne organizacije - sastavljanje poreskog bilansa (PBN 1) i poreske prijave (PDP) za 2020. godinu -
  Porez na dohodak građana
62 Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2021. godine
  Porezi na imovinu
64 Oporezivanje prenosa prava svojine na nepokretnosti porezom na prenos apsolutnih prava
75 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
76 Obračun naknade i uvećane zarade za rad na dan državnog praznika (Sretenje)
81 SOCIJALNO OSIGURANJE
83 Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje - za 2021. godinu
86 Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike i podnošenje prijave na Obrascu PPD-SU do 15. februara 2021. godine
92 Utvrđen je način i postupak dostavljanja podataka u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
97 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
99 Porez na dohodak građana
103 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
104 Zarade i druga primanja
126 Doprinosi
128 Potrošačke cene i inflacija>
131 Kamate
133 Ostali aktuelni podaci
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
139 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2021. godine
141 Kalendar obaveza za februar 2021. godine
143 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet