BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
11 1. Uputstvo za primenu elektronske fakture za korisnike javnih sredstava od 1.1.2022. godine
12 2. Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
12 3. Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
13 4. Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine
13 5. Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
14 6. Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
15 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2021. godine iznosi 0,8%
15 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
17 BUDŽETSKI SISTEM
18 Davanje u zakup i davanje na korišćenje stvari u javnoj svojini
27 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
29 Odgovori na pitanja učesnika treninga održanog 30. septembra 2021. godine na temu “Obaveza elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru”
45 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
46 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porezi na imovinu
50 Do 30. novembra 2021. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu
  Fiskalizacija
63 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
66 Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji obveznika fiskalizacije
72 Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije
77 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
78 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
81 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
82 Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Porez na dohodak građana
95 Budžetsko računovodstvo
97 Zakon o stanovanju
  Službena mišljenja
99 Porez na dodatu vrednost
101 Porez na dohodak građana
103 PRILOG: POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
105 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
111 Primanja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite (pravo, obračun i poreski tretman)
136 Pitanja i odgovori - Poslovanje ustanova socijalne zaštite u okviru ISIB-a
143 Nabavka usluga socijalne zaštite
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
148 Zarade i druga primanja
155 Doprinosi
157 Potrošačke cene i inflacija
160 Kamate
162 Ostali aktuelni podaci
163 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
168 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
169 KALENDARI OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
171 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet