DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 Uvodnik - pregled aktuelnosti i novina
između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Privremeno oduzimanje predmeta radi obezbeđenja dokaza
  Inspekcija rada
15 Mere za sprečavanje zlostavljanja na radu do okončanja postupka
  Tržišna inspekcija
17 Prikrivena kupovina kao oblik inspekcijske kontrole
  Zdravstvena inspekcija
21 Kontrola zakazivanja pregleda i drugih procedura u zdravstvenoj ustanovi
  Upravna inspekcija
24 Obaveza organa javne vlasti da ima kvalifikovani elektronski pečat
27 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
29 Naplata menice na osnovu ugovora o javnoj nabavci
34 Obaveza objavljivanja podataka na internet stranici javnog preduzeća
36 Naplata potraživanja u javnim komunalnim preduzećima
39 KONTROLA JAVNIH NABAVKI
41 Izricanje sankcija za prekršaje izvršene u postupku javne nabavke
  Inspekcijski nadzor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
44 Kontrola uvođenja video-nadzora u prostorijama poslodavca
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Dostavljanje prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu do 30. aprila 2024. godine
53 Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 1. marta 2024. godine
55 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
57 Tendencije srpske ekonomije na početku 2024. godine
67 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2024. godine
78 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-decembar 2023. godine
88 Aktuelnosti
99 MENADŽMENT U PRAKSI
101 Primena veštačke inteligencije u poslovanju
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
109 Zarade i druga primanja
111 Doprinosi
113 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini
114 Kamate
115 KALENDARI OBAVEZA U MARTU I APRILU 2024.
117 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2024. godine
125 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2024. godine
128 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za april 2024. godine
131 Kalendar poreskih i drugih obaveza za mart 2024. godine
134 Kalendar poreskih i drugih obaveza za april 2024. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor