DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Vraćanje na rad zaposlenog po nalogu inspektora rada
  Poreska inspekcija
13 Sporazum o priznanju prekršaja u poreskom postupku
  Tržišna inspekcija
22 Imenovanje ovlašćenog lica prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  Zdravstvena inspekcija
27 Kontrola dopunskog rada u oblasti zdravstva
  Upravna inspekcija
30 Inspekcijski nadzor upravne inspekcije
33 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
35 Postupak inspekcijske kontrole budžetske inspekcije
41 Prikaz najčešćih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju jedinica lokalne samouprave utvrđenih kontrolom budžetske inspekcije
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Vraćanje na rad zaposlenog na osnovu pravnosnažne presude
53 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
54 Da li je pred Srbijom godina brzog ekonomskog oporavka?
65 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
76 Aktuelnosti
76 Makroekonomska kretanja
79 Radni odnosi i zapošljavanje
79 Javne nabavke
80 Prosveta
80 Kultura
81 Računovodstvo
81 Privreda
82 Digitalna imovina
82 Ostale aktuelnosti
89 Ekonomske zanimljivosti
93 MENADŽMENT U PRAKSI
94 Da li je suština menadžerskog posla u donošenju odluka?
101 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
103 Zarade i druga primanja
104 Doprinosi
106 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
107 Kamate
108 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
113 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2021.
115 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2021. godine
119 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2021. godine
122 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2021. godine
124 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor