PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Stupanje zaposlenog na rad
11 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
15 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
17 Komentar novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
49 JAVNE NABAVKE
51 Dokazivanje tehničkih specifikacija i kriterijuma za kvalitativni izbor
57 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
62 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
67 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
69 Privremene mere
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
72 Obrada i zaštita podataka o ličnosti preduzetnika
  Prosveta
74 Pravo zaposlenog u predškolskoj ustanovi na solidarnu pomoć u slučaju duže ili teže bolesti
  Zdravstvo
76 Ostvarivanje prava zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi na solidarnu pomoć za slučaj duže ili teže bolesti deteta
  Privreda
78 Pravo na naknadu zbog kašnjenja u ispunjavanju novčane obaveze
81 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
82 Prosveta
89 Zaštita podataka o ličnosti
91 Privreda
  Sudska praksa
92 Radni odnosi
99 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
101 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
104 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
104 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
105 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
106 Aktuelnosti iz određenih oblasti
106 Socijalna zaštita
106 Poreski postupak
107 Državna uprava
107 Prosveta
108 Zdravstvena zaštita
109 Privreda
109 Poljoprivreda
110 Rokovi poslovnih obaveza - maj 2023. godine -
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
114 Zarade i druga primanja
120 Doprinosi
122 Kamate
124 Ostali aktuelni podaci
125 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
131 KALENDARI OBAVEZA U MAJU 2023.
133 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2023. godine
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2023. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik