REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
16 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
16 1. Elementi elektronske fakture i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
16 2. Uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama
17 3. Čuvanje, stavljanje na uvid elektronskih faktura i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
17 4. Postupak registrovanja za pristup SEF, način pristupanja i korišćenja SEF i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF
18 5. Objavljeno je više pravilnika o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini u vezi sa digitalnim tokenima
19 6. Rok za slanje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu je 31. jul 2021. godine
19 7. Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
20 8. Propisan je novi Obrazac PPDG - 3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
20 9. Potvrđen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom
21 10. Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
21 11. Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu
22 12. Objavljena je usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2021. godinu
23 13. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2021. godine iznosi 0,3%
23 14. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
23 15. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2021. godine
24 16. Prosečna zarada za april 2021. godine
28 PORESKI SISTEM
  Porez na dohodak građana
27 Propisan je novi Obrazac PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
  Fiskalne kase
34 Tehnički vodič Poreske uprave koji sadrži uslove koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja
47 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
48 Osnovne kategorije i postupanja pri obračunavanju troškova i učinaka
63 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
64 Poreska osnovica i osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novonastanjenog obveznika
73 SOCIJALNO OSIGURANJE
75 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
82 Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
85 JAVNA PREDUZEĆA
86 Obaveza izveštavanja o realizaciji godišnjeg/trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za period 1.1. - 30.6.2021. godine
91 DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE
  Devizno poslovanje
93 Platne transakcije sa inostranstvom - transakcije između rezidenata i nerezidenata
103 Objavljeno je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
105 Objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
107 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
109 Dodela sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije
113 Izvršene su izmene u vezi sa licencom, garancijom putovanja i registrom turizma
  Digitalna imovina
116 Objavljene su odluke o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini u vezi sa virtuelnim valutama
127 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
129 Porez na dodatu vrednost
143 Porez na dohodak građana
148 Porezi na imovinu
153 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
155 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
157 Zarade i druga primanja
164 Doprinosi
166 Potrošačke cene i inflacija
168 Kamate
170 Ostali aktuelni podaci
171 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
173 KALENDAR OBAVEZA U JULU 2021.
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor