REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
13 2. Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
13 3. Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine
14 4. Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
15 5. Izmenjen je Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
15 6. Izmenjen je Pravilnik o transfernim cenama
16 7. Izmenjen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Pakistanom primenjuje se od 1. oktobra 2021. godine u Republici Srbiji
16 8. Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
17 9. Smanjena stopa carine za kikiriki
17 10. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2021. godine iznosi 0,8%
18 11. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
20 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porez na dobit pravnih lica
24 Izmenjen je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “Van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
  Porez na dohodak građana
33 Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2022. godini
  Porezi na imovinu
42 Do 30. novembra 2021. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu
  Fiskalizacija
55 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
58 Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji obveznika fiskalizacije
64 Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije
69 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
71 Primena Pravilnika iz oblasti računovodstva
83 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
84 Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  Zarade i drugi prihodi
87 Način podnošenja poreske prijave PPP-PD sa iskazanom olakšicom OL 23 i OL 25 počev od 1. oktobra 2021. godine
89 SOCIJALNO OSIGURANJE
91 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
94 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
97 DEVIZNO POSLOVANJE, TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  Devizno poslovanje
98 Obaveza izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom po osnovu stranih direktnih investicija rezidenata u inostranstvu - Obrazac DI-2
  Trgovina
105 Obaveze trgovca u trgovini na malo prema Zakonu o zaštiti potrošača
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
110 Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
121 OSTALE AKTUELNE TEME
  Ostale teme od značaja za poslovanje
122 Prikaz odredbi Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma
125 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
127 Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi
129 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
131 Odgovori na pitanja učesnika treninga održanog 30. septembra 2021. godine na temu “Obaveza elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru”
  Službena mišljenja
147 Porez na dodatu vrednost
153 Porez na dohodak građana
163 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
165 Zarade i druga primanja
172 Doprinosi
174 Potrošačke cene i inflacija
177 Kamate
179 Ostali aktuelni podaci
180 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
181 KALENDAR OBAVEZA U OKTOBRU 2021.
182 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor