Verzija 9.07 - 22. septembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 90/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 19 - u pripremi:

  PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
  • Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porez na dohodak građana
  • Porez na kapitalne dobitke
  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Stupanje na snagu i početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom
  Fiskalne kase
  • Predložene izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • Ostala dugoročna rezervisanja

  JAVNA PREDUZEĆA
  • Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - septembar 2021. godine - rok 30. oktobar 2021. godine -

  DEVIZNO i CARINSKO POSLOVANJE
  • Obaveza izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom po osnovu stranih direktnih investicija nerezidenata u zemlji - Obrazac DI-1

  ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Odgovori na pitanja
  • Odgovori na česta pitanja u vezi sa Zakonom o digitalnoj imovini

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 17 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
  • Način izvršenja i dokazivanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Obrazac IOSI)

  PRILOG: Poslovanje predškoskih ustanova u 2021/2022
  • Primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama (pravo, obračun i poreski tretman)

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.