Verzija 2.08 - 23. februar 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 13/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 13/2024 od 21.2.2024. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - treća faza
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kV TS Kraljevo 3 - TS Raška, uvođenje u TC Kopaonik na životnu sredinu

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopisi:

 • REVIZOR br. 7 - 25. februar 2024. godine

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 5 - u pripremi:

  POREZ NA IMOVINU
  • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu za obveznike koji vode poslovne knjige (utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem)
  • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažuriran je segment:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  Index potrošačkih cena u 2024. godini (Beograd)
  Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini (Beograd)

 

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažurirani su segmenti:

  KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM
  • Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MART 2024. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.