Verzija 6.03 - 11. jun 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se časopisi:

  • REVIZOR br. 13 - 11. jun 2021. godine
  • BUDŽET br. 12 - 11. jun 2021. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

    3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
    3.1. Index potrošačkih cena u 2021. godini
    3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

    Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.