Verzija 1.07 - 25. januar 2022. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 9/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 9/2022 od 21.1.2022. godine:

 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja
 • Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom "Miholjski susreti sela" za 2022. godinu
 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu (prečišćen tekst)
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o procentu održavanja polazaka u drumskom saobraćaju u međumesnom i međunarodnom prevozu putnika (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržini prijave, načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
 • Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, kriterijumi za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora inspektora za lekove i medicinska sredstva na osnovu procene rizika
 • Pravilnik o bližoj sadržini Registra ustanova kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2021. godini
  1.6. Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2021. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

  • Otpremina prilikom odlaska u penziju

  • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.