Verzija 6.03 - 11. jun 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► Ažurira se priručnik:

  JAVNE NABAVKE - primena od 1.7.2020. segment:
  • AKTI OBJAVLJENI NA INTERNET STRANICI KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE

 

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  3.1. Index potrošačkih cena u 2021. godini
  3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

  Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.