Verzija 9.08 - 18. septembar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 116/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

  • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
    - Poreski postupak i poreska administracija
    - Porezi na imovinu

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

► Dodaje se model akta u segment:

MODELI AKATA u POSTUPKU JAVNE NABAVKE pokrenutom od 1. jula 2020. godine, deo:

  • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
    - Zapisnik o otvaranju delova ponude koji su podneti sredstvima koja nisu elektronska
  •