Verzija 12.01 - 4. decembar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 145/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 145/2020 od 3.12.2020. godine:

 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama (prečišćen tekst)
 • Uputstvo o načinu izveštavanja o sprovođenju strateških dokumenata
 • Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta
 • Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta (prečišćen tekst)

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", broj 18/2020 od 2.12.2020. godine:

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 12 - u pripremi:

  JAVNE NABAVKE
  • Obaveze naručioca u vezi sa dostavom dokumentacije Republičkoj komisiji za zaštitu prava

  PROCESNA PRAVA
  • Izmene i dopune u poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava ažuriran je segment:

  STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

  4. KAMATE
  4.6. BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope

  4.6.12. BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2020. godine

  9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
  9.1. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2020/2021. godinu
  9.2. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2020/2021. godinu

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.