IPC WEBINAR
za LOKALNU SAMOUPRAVU
25. novembar 2022. od 10h

POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
AP VOJVODINA, GRADOVI I GRAD BEOGRAD, GRADSKE I OSTALE OPŠTINE (JLS), MESNE ZAJEDNICE, TURISTIČKE ORGANIZACIJE I DR.

FINANSIJSKO POSLOVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Odluka o budžetu za 2023. godinu, Imovina, FUK i Interna revizija, Popis na dan 31.12.2022. godine
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
JAVNE NABAVKE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- Besplatno za SVE učesnike -

DATUM WEBINARA

  • 25. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

FINANSIJSKO POSLOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE (direktni i indirektni korisnici)
- Zakonski okvir kod finansiranja lokalne samouprave sa specifičnostima pojedinih organizacionih oblika JLS
- Donošenje Odluke o budžetu JLS - krajnji rok 20. decembar 2022. godine
- Evidentiranje javne svojine JLS sa obrascima izveštaja za 2022. godinu
- Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole - FUK kod pojedinih organizacionih oblika JLS
- Uspostavljanje Interne revizije u JLS
- Godišnji popis kod JLS - stanje na dan 31.12.2022. godine
- Uočene nepravilnosti kod popisa, evidentiranja svojine i FUK kod JLS prema nalazima kontrolnih organa
- ODGOVORI NA PITANJA

  predavači: dr Natalija Keković i Mila Jovanović
12.00h

RADNI ODNOSI, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
- Specifičnosti radnog odnosa zaposlenih u JLS - disciplinska odgovornost i prestanak radnog odnosa
- Obračun i poreski tretman naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi
- Obaveza mesečnog izveštavanja o rashodima za plate na PL obrascima
- ODGOVORI NA PITANJA

  predavači: Snežana Mirković, Aleksandra Jelača i Mila Jovanović
13.30h

JAVNE NABAVKE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
- Posredovanje jedinice lokalne samouprave u postupku javne nabavke, planiranje, formiranje tela za centralizovane javne nabavke i sprovođenje zajedničke nabavke
- ODGOVORI NA PITANJA

  predavač: Dobrinka Gvozdenović